Vanaf 2010 geven we geen “intro” meer voor de absolute beginners... Maar als je vragen zoals: “Wat is een horoscoop? Hoe ziet dat eruit? Hoe wordt hij berekend? Hoe maken we de tekening? Welke symbolen gebruiken we, wat betekenen ze? (planeten/tekens/huizen/aspecten)” kan beantwoorden, heb je voldoende basiskennis om in te pikken! Op het net zijn enorm veel sites waar je die basisbeginselen kan aanleren, en er bestaat natuurlijk ook heel wat boekliteratuur daaromtrent.


1ste jaar van de Opleiding Astrologie: Modules (0), 1, 2 en 3Mercury1


Inleidende Module:
Wat zijn de grote verschillen tussen de moderne en de klassiek-traditionele benadering?
Hoe zijn die tot stand gekomen, wat is hun oorzaak?
Wat zijn we in de moderne duidingsregels verloren geraakt?


Urania, muze van de Astronomie
Urania, Muze van de Astronomie


MODULE I
UURHOEK-ASTROLOGIE

basis en fundamenten van de astrologische leer

De traditionele astrologie is gebaseerd op duizenden jaren observatie, gelinkt én getoetst aan filosofische beschouwingen. Deze "Astrologie van Vraag & Antwoord" is bevreemdend nauwkeurig in termen van voorspellen wat in een bepaalde situatie gebeuren zal of verwacht kan worden (de Hemel weerspiegelt altijd het aardse gebeuren...), én in het ontrafelen van complexe situaties ("moet ik kiezen voor partner A of partner B?"; "is die aangeboden job een verbetering voor mijn carrière of niet?"; "zal ik dit huis kunnen kopen?"; "mijn kat is weggelopen; leeft ze nog, waar vind ik ze of wanneer komt ze terug?"; "zal ik naar een andere tandarts gaan?"; "houdt hij/zij echt van mij?"; "heb ik baat bij het volgen van deze opleiding?"; ...)
Zodra de astroloog de vraag begrepen heeft die hem gesteld is via telefoon, mail, of rechtstreeks (of zichzelf gevraagd heeft) worden tijdstip en plaats genoteerd. Voor deze coördinaten wordt dan een horoscoop berekend, waaruit het antwoord op de gestelde vraag afleesbaar is.
Achtergrond voor deze discipline is het gegeven dat in het Universum, alles met Alles verbonden is: "Zo boven, zo beneden." De planeetbewegingen aan de Hemel weerspiegelen weergaloos en feilloos wat zich in het "ondermaanse" afspeelt: het ogenblik zelf dat je een vraag stelt, draagt in zich het antwoord, in de vorm van de Hemelse planeet-constellaties. Kunst is: de methodiek en de regels te kennen waarmee dit geïnterpreteerd dient te worden.
Deze eerste module van de opleiding, leert je deze regels, en hoe ze te gebruiken om tot verrassende uitspraken te kunnen komen en helderheid te krijgen in probleemsituaties.
Zij vormt tevens de onweerlegbare én enige betrouwbare basis voor het correct interpreteren van de geboortehoroscoop.

Module 2
Electie-Astrologie

market-timing

Electies zijn via de astrologie gekozen tijdstippen in de toekomst, om iets te beginnen.
Electie-astrologie houdt zich dus bezig met het opzoeken van dàt moment, waarop de kosmische invloeden het meest gunstig zijn voor het ondernemen van iets.
Dat iets kan zijn: het opstarten van een zaak, een verhuis, de opening van een nieuwe winkel, een trouwpartij, een verkoop, ... tot de stichting van een stad of land, en de installatie van een regering toe!

Opdracht is: een toekomstige horoscoop te vinden, waarin de planetaire aanduiders van wat belangrijk is (in functie van het onderwerp, zoals bv opbrengst, liefdesaspecten, genieten en duurzaamheid, vruchtbaarheid e.d.) sterk staan, én gebeurlijke schadelijke invloeden of tegenwerking zo weinig mogelijk impact kan hebben.
Of waarin succes, verdienste en opbrengst gemaximaliseerd zijn (bv voor het opstarten van zaak).
Of waarin degelijkheid, authenticiteit, duurzaamheid primeren (leiderschap).
Enz...
Vb.: "wanneer is het beste trouwmoment voor ons?"; "wanneer moet ik mijn huis op de immo-markt smijten?"; "wat is een goed moment om mijn winkel te openen?"; "wanneer start ik best met de bouw van ons huis?"; "wanneer moet ik die maling doen?"; "wanneer kan ik best naar de kapper gaan?"; enz. ...

Dance to the Music of Time - Nicolas Poussin
Nicolas Poussin: "Dans op de Muziek van de Tijd"

Module 3
Geboorte-horoscopie & Voorspellen


horoskGod

Als we de duidingsregels die we in de uurhoek-astrologie geleerd hebben op de geboortehoroscoop toepassen, komen we al een heel end met de interpretatie:
- hoe verhoud ik mij tot anderen/de ander;
- hoe belangrijk is geld/bezit, is het goed voor me om daarop te focussen, hoe verwerf ik het;
- relatie met broers, zussen, generatiegenoten, kinderen, maar ook met ouders, en de relatie van de ouders onderling;
- omgang met werknemers/werkgevers/collega's;
- waar moet ik voor opletten (wat is destructief voor mij); waar haal ik het meest profijt uit; wat zijn geschikte hobbies; ... enz.
Alle mogelijke levensgebieden weergegeven door de 12 huizen kunnen door eenvoudige toepassing van de basisregels geduid worden. Antiscia en Vaste Sterren zorgen daarbij soms voor verrassende aspecten die noch met Uranus, Neptunus of Pluto, noch met Cherion of andere asteroïden, noch met de Zwarte Lichten ontdekt worden!

Daar waar in de modern-astrologische benadering het Zonne-teken enorm belangrijk is om het karakter te beschrijven, weegt in de klassieke benadering de ascendant of het rijzend teken veel meer door. Dat geeft, samen met aspecten, de heerser van 1 en eventuele planeten in het 1ste huis, "vita, corpus et ingenium" weer (het leven, het lichaam, de geest). Natuurlijk spelen de twee Lichten, Zon en Maan, altijd een belangrijke rol omdat zij de levengevende factoren zijn (Zon bij dag, Maan bij nacht).
Wat in de astrologische benadering van recente tijden echter bijna volledig verloren blijkt gegaan, is het bepalen van het temperament uit de horoscoop. Nochtans beschrijft dit heel sterk hoe een persoon functioneert, niet alleen op fysiek niveau (cfr. de 4 "humores" van de Galenische geneeskunde, en lichaamstype) maar evengoed op emotioneel-mentaal niveau. Samen met de "gedrags-aanduider" (significator of manners) en de "aanduider van de geest" (indicator of wit; niet enkel de ratio, maar de zuivere intelligentie; het vermogen om de wereld adequaat waar te nemen, te begrijpen, en het handelen daar op af te stemmen), levert het temperament een aardig psychologisch profiel op.
Bovendien kunnen we de "Heerser van de horoscoop" berekenen (Lord of the Geniture): die planeet die onze beste troef vertegenwoordigt, de helper in nood, de ultieme raadgever bij dilemma's, onze Bescherm-Engel, zeg maar. En die kan heel wat anders aanreiken dan de "Almuten Figuris", de "meest populaire planeet" in de geboortehoroscoop, die een slechte raadgever kan zijn... Enz. enz. enz.

Vaste sterren, prenatale eclips en eventueel voorgeboortelijke grote conjunctie (Jupiter-Saturnus) kunnen in vergelijking met de geboortehoroscoop verduidelijken of we "ingeplugd" zijn op onze tijd; m.a.w.: of we in de Wereld een belangrijke rol te spelen hebben. En indien ja, waarover dat moet gaan, en wanneer.

Om dat "wanneer" te kunnen bepalen, gaan we leren werken met voorspeltechnieken: secundaire progressies, solaar- (en lunaar)horoscoop, transits: het zijn wellicht al bekende invalshoeken om een sluier van de toekomst op te lichten. Maar bent u ook vertrouwd met Firdaria, Profecties (op jaar-, maand- of dagbasis)? Planeettijdperken en seizoenen?
Met behulp van dergelijke technieken, kan als het ware een "ontwikkelingsplan" voor het leven opgesteld worden.
Naast een duidelijk psychologisch profiel levert de klassieke horoscooplezing dus ook heel concrete raadgevingen op ivm gedrag, keuzes, timing!

Module 3 rond het 1ste jaar van de Opleiding Astrologie af. In het 2de jaar van de Astrologie-leergang komen modules 4 tot en met 7 aan bod.


----- 2de jaar van de opleiding: zie hier voor overzicht -----

Module 4: Geboorte-horoscopie: Planeet- en Aspectpatronen
(of: hoe herken je grote lijnen en krachtpunten in de horoscoop als insteek tot de interpretatie?)

Module 5: Logaritmische TijdSchaal (LTS):
zwangerschapsinvloeden als bron en fundering van karakterbouw, perceptie en persoonlijke evolutie.

Module 6: Voorspellen (integratie van # voorspelmethoden en -technieken om tot een werkbaar praktijkmodel te komen)

Module 7: Spirituele Astrologie

-----
3de jaar van de opleiding: overzicht volgt.... -----

Deel VIII: Medische Astrologie

Deel IX: Mundane Astrologie

Deel X: Astrologische Magie