politiek - binnenland

UPLACE: Komt 't er of komt 't er niet ?

Arcadian Ruins, G. P. Panini


Toen ik in een of andere nieuwsgeving vernam dat een COO “wist” dat Uplace er zonder enige twijfel kwam - ondanks de schandaalsfeer -, rees boven vermelde vraag met onstuitbare dwang mijn bewustzijn binnen, en kon ik niet anders dan hier een uurhoek voor trekken. Ziehier:

150226 Uplace komt er? (nee!)

Uplace is een grOOt project, en valt als bouwwerk/constructie onder de symboliek van het 4de huis (ook een stad binnen een stad is huis 4). We zien onmiddellijk dat er problemen zijn: cusp 4 wordt belaagd door brokkenmaker Saturnus. Saturnus trekt hier een grens, hij zegt “no pasaran”, hij is immers de “Wachter op de Drempel.” En als het geen totale blokkering is, dan voorspelt dit in ieder geval grote moeilijkheden.
Maar duidelijker nog is heer 4, Uplace-constructie zélf: Jupiter, heer 4, in het trotse vuurteken Leeuw, komt goed overeen met het megalomane karakter van dit project! En, Jupiter loopt retrograde, achteruit, wat in beste geval betekent dat Uplace er gewoon niét komt, of in het slechtste geval met héél veel vertraging (achteruitlopen, en dan in een vast teken notabene: dat gaat geen millimeter vooruit!).
Omdat er sowieso heel veel tijd mee gemoeid is, zou je als belanghebbende nog kunnen/durven hopen dat Jupiter uiteindelijk toch weer direct gaat lopen, en het project er tóch alsnog zou komen. Maar kijk wat er dan gebeurt: korte tijd zou het goed kunnen gaan, maar dan verdwijnt Jupiter onvermijdelijk in het 12de huis, én... in het teken van zijn vernietiging (Maagd).
Mercurius, heer 1 én heer 10, gaat dra een dubbel toelopende oppositie maken met Jupiter: zowel het volk als de regering zeggen “nee!”.

Een andere insteek die hier eventueel gebruikt kan worden, is naar heer 11 kijken, omdat het effectief om een “project” gaat (de gebouwen staan er nog niet). Dat lijkt ook wel toepasselijk: de Maan in Tweelingen (vocaal) maakt véél lawaai (sterk in huis 10) en is natuurlijk (even) een zeer “hot” nieuws-item (10). Oorlogszuchtig, ook: Maan conjunct vaste ster Bellatrix (oorlog-voerster). Maar kijk eens wat de Maan, heer 11, verder doet: niets!
Deze Maan is afhoudend, “void of course”, maakt geen enkel majeur aspect voor ze in ’t volgende teken komt - en de Maan in Tweelingen heeft geen kracht, ze staat in het 12de veld van haar eigen teken Kreeft, krachteloos en weggestopt).

Dus: nu reeds afgevoerd, dat project. :-)

BDW, 9de installatie

the-fortune-teller


Bart De Wever, (met schandalig verlengd mandaat nog steeds) voorzitter van N-Va, en Burgemeester van Antwerpen, wordt de "Schaduwpremier" genoemd: hij blijft "veilig" achter de schermen, maar heeft ondertussen wel zoniet alle, dan toch vele touwtjes in handen, in de Vlaamsche én in de Federale Regering.
Is dat terecht? Natuurlijk: kijk naar zijn horoscoop:

Bart De Wever antiscia

- zijn asc. 19 Maagd, staat via antiscion (spiegel- , of letterlijk Schaduwpunt!) conjunct zijn Pars van Eminentie op 10 Ram in HTH 8;
- zijn Mercurius heer 10 op 13 Steenbok, staat via antiscion opposiet MC (regering);
- en best van al: zijn Pars Spiritus of Daimon op 0/40 Kreeft, staat via antiscion exact opposiet zijn Zon op 29/40 Boogschutter.
Een overgetalenteerde vloek voor de een, een miskende zegen voor de ander.
Maar verbergen doet hij...

Toelichting: een “spiegelpunt” of “antiscion” (mv: antiscia) wordt berekend door vanuit eender welk punt in de horoscoop, een loodlijn neer te laten op de as 0°Kreeft-0°Steenbok; daar waar deze loodlijn aan de andere kant van de as Kreeft-Steenbok de horoscoopcirkel (dierenriem) snijdt, bevindt zich het spiegelpunt. M.a.w., spiegelpunt van “x” bevindt zich altijd even ver van 0°Kreeft (of Steenbok) als “x” zelf.

Wordt België een Politie-Staat ?

06_french_revolution


Deze vraag rees helder en duidelijk naar boven, na het bekijken van een paar nieuwsverslagen op internet, over de ondertussen wereld-wijd gekende demonstratie tegen de besparingen van de nieuwe federale regering. Naar Belgische maatstaven was deze betoging onwaarschijnlijk succesvol, en liep ze ook danig uit de hand.
Er waren zoals we ondertussen allemaal al weten, een paar heethoofden en hooligans onder de massa, die van de gelegenheid gebruik maakten om de boel danig op stelten te zetten, en hun vernielzucht bot te vieren.
Als dit nog verder uit de hand loopt, dan kunnen de heren/dames politici natuurlijk claimen dat het noodzakelijk is om meer politie en - waarom niet: leger - op straat te zetten, “om de rust te bewaren.” Sommige van onze Nieuwe Bestuurders zouden waarschijnlijk niet liever hebben; het idee is in ieder geval al in de media gelanceerd in de vorm van een oproep vanuit de politie-vakbond, om de Antwerpse politie te laten versterken door andere korpsen...
Bon, ziehier de uurhoek (Antwerpen, 6-11-2014, 16u18 - 22/35 Ram rijzend, Maan 10/21 Stier)Be police-state? 141106


Het “volk” staat sterk: zowel Mars heer 1 (asc = hier, het land, het volk) en de natuurlijke aanduider van het volk, de Maan, staan in het teken van hun verhoging, en sterk op/in een hoek (Maan in 1, Mars op het MC).
Verwarrend is wel dat er duidelijk 2 groepen zijn, die elkaar haten: Mars ontvangt de Maan in haar verbanning, en de Maan doet hetzelfde met Mars!
Troeblerend wordt het als we zien dat de Regering(s-leiders), Saturnus heer 10, en het gewelddadig deel van de bevolking, elkaar “liefhebben” (Mars in Steenbok en Saturnus in Schorpioen in wederzijdse positieve receptie).
Als het volk én Mars én de Maan is, dan hebben we duidelijk een oorlogsminnend deel (Mars) en een vredelievend deel (Maan). Dat Saturnus (de Regering) in Schorpioen geplaatst, de Maan (het volk) in haar Val ontvangt, is ook niet direct een hoopgevend teken. Hoe dubbel kan het zijn? Eén deel van het volk wordt bevoordeeld, en een ander benadeeld? Oh ja, prachtige symboliek toch: het “hoogst-geplaatst” segment van de bevolking (Mars heer 1, in het teken van zijn exaltatie, en op het hoogste punt (!) van de cirkel, wordt bevoordeeld en gelauwerd door de Regering; het andere deel van de bevolking is duidelijk “lager” (Maan: weliswaar verhoogd in Stier, maar ónder de horizon).
Rara wie of wat zouden deze groepen zijn... Oh ja, Mars in Steenbok: de technocraten, CEO’s, en andere gezags- of machtsdragers. En oh ja, Maan in Stier, de
gewhoone mensch wroetend in de grond, a.h.w., hard labeur! Bovendien wordt de Maan (het volk) ook nog ’s beschadigd door de opkomende oppositie met de Zon (natuurlijke aanduider van de Heersers).
Trouwens, in mundane uurhoek-vragen staat de Zon als heer van 6 in deze kaart, mogelijk ook voor politie- en andere diensten die eigenlijk voor het volk moeten zorgen.
Merk ook die ontzettend sterk geplaatste Pluto op in het 10de huis van de Regering: machts-wellust, met mogelijk vernietigende impact. (of komt er transformatie binnen-in de Regering???)
Het volk wordt ook benadeeld/verzwakt, door de conjunctie met de zuidelijke maansknoop.
En - los van de vraag maar wel illustratief -: de media benadelen het volk (Mercurius heer 3 opposiet Asc).
(Ik verwijs naar de meerwaarde die in de media gegeven wordt aan het geweld, dat in verhouding tot de opkomst bij de betoging, bijná in het “niet” vervalt! En nu moet ik nog snel toevoegen dat geweld in welke vorm of verhouding ook,
not done is.)

Nadat ik deze toch wel kiese (en licht verwarrende) uurhoek op een traditioneel forum had voorgelegd aan internationale collega’s, kreeg ik van
G. Sv., wie ik bij gebrek aan een betere “titel” maar een Hedendaagsche Meesteres van de Klassieke Uurhoek-Astrologie zal noemen, na wat over en weer gepost de suggestie om - in functie van de vraagstelling - gewoon naar de natuurlijke aanduiders te kijken. T.t.z.:
- Saturnus = Regering
- MC = de Staat
- Mars = Politie (+ Leger = Gewapende Machten)
- Maan = Volk
- Maan staat sterk, maar wordt beschadigd door Saturnus, en door Mars: beide de Regering en de Gewapende Machten, welke elkaar onderling steunen en versterken, ondermijnen en schaden het volk; in de context van de vraagstelling is het antwoord derhalve: “ja”.

Gelukkig geeft een uurhoek weer wat er te gebeuren staat, als er niét ingegrepen wordt. Er is nog ruimte voor verandering.
En: de Maan in Stier-1, is rijzende. Mars in Steenbok op het MC, is al óver zijn hoogtepunt heen.
The People will Thrive.

Opmerking: februari 2015, verschijnt in het tijdschrift Para-Astro een verwant artikel van mijn hand, over hoe het België zal vergaan in 2015.

Lees in dit verband ook volgend artikel uit Knack.

Jacques-Louis David - Mars desarme par Venus
J.L David: Mars ontwapend door Venus

BDW, 8ste installatie

romulus-victory-over-acron-1812

Even terughaken in de vorige studie van BDW’s horoscoop:
met het in gebruik nemen van het programma
Delphic Oracle (geschreven door Curtis Manwaring), dat heel sterk gericht is op de middeleeuwse en hellenistische astrologie, geef ik hier een andere weergave van BDW’s kaart, nl. met een aantal interessante Loten (Arabische Punten) erin.


Bart De Wever do


Op 10° Ram hebben we het Lot van Exaltatie, o.a. verband houdend met maatschappelijke excellentie of succes; op 24° in hetzelfde teken staat het Lot van Jupiter, Pars Victorie, verband houdend met, nou ja, succes en overwinning!
En laat nu dat teken/huis Ram, zoals voorheen toegelicht, het geactiveerd profectie-huis zijn voor dit mega-verkiezingsjaar! Om het anders te zeggen: moest er nog iemand twijfelen aan de winst en het succes, en de overwinning, van N-VA op 25 mei e.k., dan... nou ja...! En ook wel tréffend: Victorie en Uitmuntendheid gelinkt aan angst (en bezitsverlies etc). Nou!

Maar: dat wil niet zeggen dat de tegenwerking en de moeilijkheden die in vorige studie vermeld werden, komen te vervallen, nee nee.
Dat lichten we toe met gebruik van een andere hellenistische voorspel-methode: Zodiakale Ontzetting (
Aphesis). Hierbij wordt een punt voortgeschoven van teken naar teken, waarbij elk teken een specifiek aantal jaren in het leven van de geborene vertegenwoordigt. Dit aantal wordt gegeven door de “Kleinere Jaren” toegekend aan de 7 klassieke planeten.
Als we de Zodiakale Bevrijding toepassen vertrekkend van Daimon (Pars Spiritus), dan vertelt dat iets over het verloop van carrière en de algehele levensrichting; vertrekkend van Fortuna krijgen we informatie over de evolutie van gezondheid en welvaart, algehele levensomstandigheden in de loop van de jaren.

Met de verkiezingen in het achterhoofd kijken we natuurlijk naar de Aphesis van Daimon.
Volgens Vettius Valens bereikt iemand zijn hoogste top(pen) als de Aphesis van Daimon, in het 10de Fortuna-huis aankomt. Fortuna staat bij BDW in Boogschutter-4, en dus is Maagd-1 het 10de Fortuna-huis. En wat zien we in de tabel van Aphesis Daimon: juist, ja, die heeft 4/5/2014 Maagd bereikt. BDW zit nu in een top-periode, top van de top. Pas in 2034 verschuift Aphesis Daimon naar het volgende teken. Wil dat zeggen dat die hele periode (20 jaar, help!) BDW zal schitteren/verduisteren (afhankelijk van je politieke standpunt :-) ? Nee, daarbinnenin zitten natuurlijk sub-periodes waar serieuze kenteringen in kunnen voorkomen. En daar zien we dat van 16/5 tot 22/5 de sub-sub-periode Steenbok is. Hier worden dingen gerealiseerd, omdat Steenbok Mercurius bevat, de heerser van de hoofdperiode in Maagd. Vanaf 22/5 kan er een deftige “dip” komen want dan is het vaste kruis geactiveerd. Dat is vooral belangrijk omdat BDW’s béste planeet, Venus (benefic in sect) in Schorpioen staat (met ondersteuning van Jupiter, benefic contra sect), beetje geplaagd door Mars (malefic in sect en dus niet zo kwaadaardig) maar vooral verhinderd/gesaboteerd door Saturnus in Stier er tegenover, de malefic contra-sect en dus BDW’s moéilijkste planeet!
Met andere woorden: voor BDW zijn “goede tijden” ook vaak “slechte tijden”, beide zijn aan elkaar gelinkt...
Een andere reden hier is dat Waterman ook zijn “Nemesis” bevat: het Pars van Saturnus, waar rekeningen vereffend worden ahw.
De volgende sub-periode (Vissen) start op 28/5 en dan zijn de verkiezingen al voorbij. ’t Wordt écht wel spannend!
Op 23/6/2014, is de Maagd/Maagd periode voorbij en verschuift de subperiode naar Weegschaal: dan is Maagd/Weegschaal aan de orde. In Weegschaal sdtaan Maan/Uranus, en het Pars van Noodzaak (afgedwongen keuzes). Aan de overkant van Weegschaal worden Victorie en Excellentie nog ’s geactiveerd, en in Kreeft Spiritus. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er (bv. met betrekking tot de regeringsvorming) serieuze knopen door-ge-hakt moeten worden, niét tot ieders jolijt...

In plaats van de Vinger op de Pols, trachten we hier de Pen bij de Tabel te houden, om alzo terwijl de nabije toekomst zich verder ontrolt, beter inzicht te krijgen in de werking van deze Aphesis-techniek!

BDW, 6de installatie

Defrance Leonard-Men Fighting


Ter herinnering: in de 5de installatie kan u leren over BDW’s actuele firdar-heersers, en de daarbij horende wissel van de wacht. Onthou dat ook hier weer heel-teken-huizen (WSH) gebruikt worden!

Nu graaf ik even in de actuele zonne-revolutie (solaar) van BDW; hier ziet u die zonne-revolutie rondom de geboortehoroscoop geplaatst:


BDW rad+sol43

We zien dat de radix-ascendant in het 9de solar huis valt: dit levensjaar is BDW betrokken op studie, reizen, buitenland, hogere kennis, god, koning (jaja!). De heerser daarvan, Mercurius de listige, staat peregrien in radixhuis 5: kinderen, creativiteit, seksualiteit, ontspanning, ambassadeurs, spelen mee.
En op dit 5de radixhuis valt nu ook de solar ascendant: die 5de huis thema’s “komen op de voorgrond”, dit levensjaar (43j oud).
Sol-asc activeert Mercurius, die heerst over radix-1, én radix-10: gezondheid, algehele positionering in ’t leven, en carrière, roeping, erkenning, roem.
Radix hr 5 is Saturnus, die natuurlijk ook meespeelt door activering van sol-asc op 5, en die staat in rad-9: alweer 9de huis thema’s.
Solar Mercurius valt in sol-12, in rad-4: respectievelijk on- of overmacht, eenzaamheid, depressie, verborgen vijanden, en familie (vader), woonomstandigheden, eindes. Ook de Zon, radix-hr 12, valt in sol-12.
Dat voorspelt allemaal wel moeilijkheden en/of offers - misschien (?) een evidentie, gezien de “Moeder aller Verkiezingen” in mei van dit jaar...

Nu we het toch over de verkiezingen hebben, is uiteraard het 10de huis hier ook erg belangrijk:
- het radix 10de huis valt in solar 6 (weer dus onder heerschappij van Mercurius), en we mogen derhalve verwachten dat carrière en succes geplaagd worden door pech, tegenslag, ziekte, vijandigheden of tegenwerking.
- solaar 10 is bezet door een moeilijke Mars (in Exiel): strijd en conflict op de voorgrond (what’s new?). Rad-Mars staat enorm sterk in eigen teken Scorpio in 3, samen met de 2 benefics; zijn heerschappij over rad-8 geeft hier een beetje “besmetting”, en het samenvallen met sol-Saturnus (BDW’s malefic contra-sect en dus écht een moeilijke factor) geeft hier toch ook moeilijkheden of frustraties weer mbt communicatie en//of “siblings”. In de solaar heerst Mars dan weer over 11 en 4: vrienden/netwerken/hulp en “eindes” spelen mee.
Sol-MC staat benadrukt in rad-3 via de conjunctie met Jupiter, wat kan wijzen op gróót succes, maar laat ons de horoscoop-gedetermineerde betekenis van Jupiter hier niet vergeten: in BDW’s horoscoop vertegenwoordigt Jupiter als heer 7 zowel de primaire relaties/engagementen als open vijanden of tegenstanders, en als heer 4 huis/thuis/familie/vader/eindes.
Sol-10 valt in rad-2: financies, talenten, bestaansmiddelen spelen mee. Maan (conjunct Uranus) wordt in 10de huis-verband geactiveerd dit levensjaar. Schenkingen en wensen (Maan rad-hr 11) gaan de mist in (sol-Maan in sol-8/rad-12). Dat kan te maken hebben met overlijdens/verborgen tegenwerking/radicale koerswijziging. Let op, deze Maan komt met progressies en directies ook op de voorgrond...
Ik vermeld hier alvast (dank je Marij voor de grafiek!) dat BDW’s progressieve Maan in mei ’14 in “overdrive” gaat (declinatie groter dan 23°26); in die periode gaat ook transit Mercurius “out of bounds” (andere benaming voor dat “overdrive”-fenomeen), bereikt hij een hoogtepunt en kantelt dan (declinatie-gewijs) terug naar beneden om eind juni weer een kantelpunt te bereiken; Mercurius loopt dan ook (transit) sterk door eigen teken Tweeling - BDW’s 10de huis, maar gaat begin juni retrograde lopen...
Logisch, natuurlijk, dat er heel wat in beweging zit in die periode!

Om uw geest niet verder te belasten, houd ik de - evengoed hierBIJ horende! - duiding van profecties en progressies en directies, voor een (snel) volgende installatie!

BDW, 5de installatie

De Firdaria voor Bart De Wever

zeusgoldstatue

Firdars, Firdahrya, Alfridary, is een term uit de Perzische astrologie die min of meer vertaald kan worden als “levensperiode”.
Met de term duidt men het systeem aan waarbij het leven ingedeeld wordt in grotere perioden, die elk onderverdeeld zijn in sub-perioden. Elke grotere periode valt onder de heerschappij van 1 van de 7 traditionele planeten, plus NMK en ZMK. Voor een daggeboorte, start het leven met de hoofdperiode van de Zon (10 jaar), en gedurende een 7de deel van 10 jaar, komt elk van de klassieke planeten de Zon assisteren. De periodes die onder de maansknopen vallen, staan met 3 resp. 2 jaar op zichzelf.
Meer info en berekening vind je op deze webstek:
Firdaria - Medieval Astrology Made Easy

BDW wsh

Voor BDW, die ’s nachts geboren is, begon de firdar-cyclus met de Maan. In 2009, met zijn verjaardag, start de Zonne-firdar. Momenteel zit hij nog even in een Zon-Mercurius subperiode, en vanaf 5 april 2014 stapt hij in een Zon-Maan subperiode die duurt tot in september 2015 (dan begint Zon-Saturnus, enz).
Hoe vertaal je dat nu?
Vanuit grieks-filosofisch oogpunt wordt vaak een “materie/vorm”-benadering gebruikt: de hoofdplaneet geeft de materie, waar het over gaat, de subheerser geeft er de vorm aan. Je kan het ook begrijpen als potentieel (hoofdplaneet) en manifestatie (subplaneet). Ikzelf werk graag met het beeld van een CEO (hoofdplaneet) en directiesecretaris/esse (subheerser). De één bepaalt waar het over moet gaan, de ander “voert het uit”.
Een simplistische interpretatie werkt enkel met de universele betekenis van de planeten: Zon = vader, koning, baas; Maan = moeder, vrouw, gevoelens; Mercurius = kennis, communicatie, enz. Dat voert eigenlijk tot redelijk algemene duidingen die voor iedereen op dezelfde leeftijd (met onderscheid vr dag/nacht geboorte) hetzelfde zou moeten zijn.
Specifieker (en moeilijker) wordt het als we de betreffende heersers in de radix van de betrokkene, duiden in functie van: huisplaatsing, huisbeheersing, sect. En, heel belangrijk maar zelden toegepast: hun relatieve huisplaatsing.

In functie van de oorsprong van de techniek, wordt met Volledig-teken-huizen gewerkt.

Even intunen op de huidige, nog lopende combinatie Zon-Mercurius:
Zon = leider, centrum; Mercurius = communicatie.
Zon in 4: thuisland, vader, familie; Mercurius in 5: creatieve aanpak, ontspanning.
Zon heer 12: verborgen vijanden, zelfsabotage; Mercurius heer 1 en 10: fysieke verschijning, gezondheid, positionering en roeping, publiek handelen, bekendheid.
Bv.: heimat wordt via populaire tv-programma’s belicht/in slecht daglicht geplaatst (cfr. BDW’s recente “optreden” in een volksch-vermaekh gericht tv-programma ( :-) ).
Een collega (:-) wees me er nog op dat Mercurius schérp vierkant Uranus applikeert; Mercurius duikt ook de zonnestralen in (gaat onzichtbaar worden, of is het net geworden), en uiteraard geven zijn huisheerschappijen hem heel veel belang. Maar deze Mercurius is verder ook nog “beschadigd” door retrograde-loop. We zien hier enerzijds een “retorisch talent” (euh, ahem), anderzijds een gevaarlijk wapen, een granaat die in eigen hand kan ontploffen.
Hoezo? Wel, de Zon, als heer 12 zelfsabotage/verborgen vijanden vertegenwoordigende, die Zon geeft zijn “job” door aan Mercurius, die zijn fysieke tegenwoordigheid (heer 1) naar het grote publiek brengt (heer 10) - op een ongewone, non-Mercuriale wijze (vierkant Uranus, retro; vaste sterren laat ik hier maar even achterwege: kijk hiervoor in eerdere blogs over BDW). Zorgwekkend is dat Zon en Mercurius elkaar niet “zien”: de Zon staat nog net in Sagittarius, en Mercurius in Steenbok. Geen aspect. Geen rechtstreekse communicatie tussen die 2. Anders gezegd: Mercurius riskeert van zomaar te doen wat
hij denkt dat goed is, zonder te overleggen met de Zon. De Zon kan desgevallend Mercurius niet bijsturen. Dat beider heersers Jupiter en Saturnus in opposiete tekens staan, helpt ook niet.
Dus: gevaarlijke communicatie, gevaarlijke optredens (mbt het Zonne-doel).

Maar in mei hebben we hier in België dus onze “Moeder aller Verkiezingen”. Vooruit met die Geit!
Goed voor BDW, switcht (switsjt?) Zonne-assistent Mercurius vanaf 5 april met de Maan. Waarom goed? Maan staat in een “stevig” huis (2), is heerser van een heel goed huis (11) en heerst daarbij over het Pars Fortunae, dan wel het Pars Spiritus (afhankelijk van of je de berekeningsformule verandert voor dag/nacht geboorte, of niet). Ik opteer voor PSpirit hier.
Omdat de Maan zich ook nog ’s in een 11de huis-relatie bevindt tov de Zon, is hier wél goeie communicatie en wisselwerking mogelijk!
Ergo: vanaf begin april mogen we dus een “koerswijziging” verwachten, het opnemen door BDW van een andere strategie. Een plótse koerswijziging, radicaal en onverwacht, misschien zelfs brekend met het verleden (Maan conjunct Uranus, conjunct Vindemiatrix).
Beider dispositors kunnen ditmaal óók goed met elkaar om, kunnen met elkaar communiceren: Jupiter en Venus staan in ’t zelfde teken... (wel niet zo makkelijk voor Venus, in Schorpioen).
Maar evengoed: godsgeschenken en/of doelbewuste keuzes (Maan heer 11 en dispositor PSpirit) vergroten/veranderen op radicale wijze de sociale/maatschappelijke entourage (Maan conjunct Uranus in 11de huis tov Zon).

Tot hier, beste lezer, enig astrologisch “gepook” in BDW’s horospooc !

Watch this space for soon to follow updates and ramifications!

Bart De Wever, 4de astrologische installatie

BDW radixhemel

De horoscoop van Bart De Wever, met de ogen van het oude Babylon gezien.

BDW wsh

Als illustratie hebben we hier voor de verandering eens geen klassiek schilderij geplaatst, maar de hemeltoestand op het ogenblik van BDW’s geboorte, blik op het zuiden van de nachthemel gericht (*).
In zijn horoscoop (hierboven gegeven met volledig-teken-huizen) zie je natuurlijk vanzelf dat Saturnus de enige planeet boven de horizon is, de enige zíchtbare planeet. En dat heeft zo, althans in de oer-astrologie van Mesopotamië, zijn consequenties! Saturnus is hier namelijk de “Koning”, de “Heerser”, en die staat helemaal alleen (in de Visuele Astrologie van
yonder times hebben onzichtbare planeten (die onder de horizon staan), niet rechtstreeks impact. Er is geen “Kroonprins” (Jupiter) in de geburen, geen opvolger dus, er is ook geen Contender of “Vijand” aanwezig (Mars), dus BDW hoeft niet te vrezen van de Troon gestoten te worden. Hij is en blijft de “Koning”, hij (Hij ?) is “Alleenheerser”. Geen concurrentie, geen machtsbedreiging. Maar over welke Troon gaat het hier? Tot nader orde (lees: tot na de Moeder Aller Verkiezingen, lol) gaat dat natuurlijk over zijn voorzitterschap van de Nv-a (of hoe schrijf je dat).
Dit bevestigt wat al zo vaak in de media gemeld is: BDW heeft geen opvolger of adjudant of rechterhand, die naam en functie waardig: hij staat er - wat betreft het partijgedachtengoed - alleen voor. Alleen, en ook wel een beetje “al-een”. Macht verzekerd, dus. Maar ook: eenzaam. Saturnus is trouwens in de modern-astrologische kijk van planeet-patronen, zijn belangrijkste horoscoop-factor (zie vroeger artikel in deze blog).
Deze positie van Saturnus bemoeilijkt natuurlijk zijn functioneren als politicus, of beter gezegd: geeft belemmeringen: hij kan immers niet overal tegelijk zijn! Als hij in Antwerpen verdwijnt als burgervader (
wat hij bij aanvang van die post in absoluto onmogelijk achtte, we horen ondertussen andere geluiden...), kan hij eigenlijk niet vervangen worden - wel in praxis, maar niet in spiritus. Als hij (the horror!) premier zou worden of minister-president van Vlaamschen Bodem, blijft hij onvervangbaar als partij-voorzitter, enz. Verscheurende keuzes zullen gemaakt moeten worden!

In de bovenstaande illustratie zien we die solitaire Saturnus op de grens tussen het asterisme van Ram, en dat van Stier. Als je goéd kijkt, staat die Saturnus (zoek het witte bolletje in een rood kruisje) in de onderbuik van Ram, (in de buik van de Stier, maar die is niet aanwezig in het asterisme), en op de “neus” van het Zeemonster
Cetus. Ik laat aan het onderscheidingsvermogen (the discretion) van de geëerde lezer over, om daar een betekenis aan te geven.
In een (snel) volgend artikel bekijk ik de profecties en solaar voor Bart’s nieuwe levensjaar, waarin Moe aller Verkiezingen valt!

(*) gebruikt programma: Stellarium (mac)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scène verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen héél sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 3)

In onze reeks “De Antwerpse Burgemeestersjerp”: aflevering 3 !


Adriaen-Jansz.-van-Ostade-Ruzie


Ditmaal een “gebeurtenis”-horoscoop: nl. de start van de verkiezingen zelf. We nemen hier uiteraard de datum van 14 oktober 2012 voor, en als geboorteuur het moment dat de loketten/bureaus opengaan: 8u des ochtends. Locatie: Antwerpen, natuurlijk.

121014 gemraadantw.

In deze kaart geeft de asc. en heer 1 de gebeurtenis weer: het stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.
Zon in zijn val in Weegschaal in huis 1 kan gezien worden als de politieke macht die verlaagd wordt of verliest (Antwerpen is een Libra-stad, trouwens…).
Venus heer 1: de stemming/het volk: ook al in zijn val in Maagd, in het 11de huis van hopen en wensen. Ondanks goede hoop komt er niks van; of: de resultaten zijn teleurstellend (voor het volk). Maagd is een dubbel teken, en dat dubbele is natuurlijk heel herkenbaar in de Antwerpse strijd tussen PJ en BDW!
Maar waar gaat dat naar toe, die stemming? Venus in Maagd wordt beheersd door Mercurius, Mercurius staat in het vaste teken Schorpioen. Hier vinden we ook Saturnus terug, als heer van het 4de huis de aanduider van het “resultaat” of de afloop. Vast teken: er verandert niks (eigenlijk), maar het wordt wel heel spannend en confronterend (en dan bedoelen we niet de stemming zelf, maar hoe er daarna bestuurd moet gaan worden.
De “powers that be” (Maan heer 10) staan machteloos in het 12de van zelfsabotage en verborgen vijanden, ze maken een val en gaan teneer (Zon in val in Libra), maar de oude rakkers blijven waar ze zijn (Saturnus in vast Schorpioen). Begrijpe wie begrijpe kan! Zon conjunct Foramen: de huidige machthebbers “zien het niet”, en deemsteren stilaan weg. Hun macht zal snel weg zijn (cardinale tekens op de hoeken), maar ze blijven nog lang “zitten” (Saturnus in Scorpio).
Procyon op 10 vertelt ook van sluwheid en agressie, aanpassen én oorlog (Mercurius en Mars natuur).
Ziet er (niet) leuk uit. Arm Antwerpen.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 2)


secret_meeting__repin__1883


(gelieve eerst het vorige artikel te lezen, indien u dit nog niet gedaan hebt…)

Met de “Borgerhoutse rellen” die aanleiding gaven tot BDW’s bekritiseerde uitspraak dat ’t Stad NIET van iedereen is, werd dus de late asc (27° Tweelingen) van de oorspronkelijke uurhoek verklaard, en vervuld: er is iets belangrijks veranderd.
Dus: de vraag kan opnieuw gesteld worden! Dat deed ik dan ook op 18/9, om 9u51:


Antwerpensjerp2


Zelfde vraag, andere datum, andere aanduiders: alle hoeken in cardinale tekens: verandering???
PJ wordt aangeduid door (nog altijd) heer 10, in deze uurhoek is dat de Maan, en die staat sterk op Spica en conjunct de asc in huis 1.
BDW wordt aangeduid door (nog altijd) heer 4 (de opposant), in deze uurhoek een sterke en geëxalteerde Saturnus op het eind van Weegschaal, in 1.
Maan is iets sterker dan Saturnus (accidenteel; essentiele waardigheid doet er in dit type vragen niet toe).
Dit is toch wel een bizar resultaat, aangezien een conjunctie nu niet noodzakelijk op coïtus, maar dan toch zeker wel op “co-habitatie” wijst: samenwoonst, of in context: samen regeren… Er is mij gewezen op reeds gemaakte “afspraken”, en dit zou dus kunnen betekenen dat PJ blijft, maar moet regeren met de partij van BDW (PJ is van Antwerpen, maar NVA is sterk, heel sterk). Merk op dat Saturnus via antiscion nauw conjunct Neptunus staat: een logische vertaling zou kunnen zijn dat BDW een “verdwijn-truc” uithaalt (hij wordt eigenlijk verkozen, maar neemt de verantwoordelijkheid (de sjerp) niet op.
Kijk even mee naar de sterren: Maan staat conjunct Spica: geniet bescherming; succes, honneurs en welvaart vanwege Mercurius-, Venus- of Jupitermensen (BDW heeft een sterke Jupiter en is Mercuriaal begiftigd).
Saturnus-antiscion conjunct Fomalhaut: wijst vooral op wereldlijk verlies (door bedrog, handeltjes, vanwege vriend, vijand of gezel).
MC conjunct Procyon: succes, maar gevolgd door teloorgang. PJ haalt het, maar moet inboeten.
Of zoiets.
Pfff.

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 1)


Civil War Battle

Antwerpen: de Strijd om de Sjerp - deel 1

Aandachtige lezers zullen zich nog herinneren dat ik met de vorige gemeenteraadsverkiezingen (wat een scrabble-woord!) middels een uurhoek te weten wou komen of Patrick Janssens als winnaar tevoorschijn zou komen; destijds moest ik in die horoscoop PJ duiden als “mijn ploeg” (en dus 1ste huis) omwille van mijn intense anti-Vlaams Belang gevoel. Het ging toen gewoon om een “wij tegen zij” -situatie.
Omdat ik me niet echt kan terugvinden in het discours van NVA, en al zeker niet in de persoon van BDW, heb ik uiteraard ook nu de sterren al geraadpleegd. Tot nu toe kwam ik er echter niet uit, twijfelend of ik nu wéér PJ als “wij” moet zien, tegenover BDW als “zij”. 2x een uurhoek getrokken, 2x éigenlijk geen antwoord.
Tot vorige week mijn euro-cent viel: ook zal zie ik liever PJ aan het roer blijven dan BDW daar staan, toch kan ik me niet “identificeren” met PJ. Daarom heb ik vorige week de vraag geherformuleerd in deze zin:
“blijft PJ burgemeester van Antwerpen?”
Dit is de uurhoek:

Antwerpensjerp1

PJ is zetelend burgemeester en wordt dus aangeduid door het 10de huis, de heersende macht. Op 10 staat Waterman: een vast teken, dat stabiliteit vertegenwoordigt, dat is (voor mij) een gunstig signaal!
Maar dan had ik toch ook graag de asc in een vast teken gezien (“alles blijft zoals het is”); en heer 10, Saturnus, staat evenmin in een teken dat wijst op stabiliteit, maar in een dat op initiatie, vernieuwing, nieuwe impuls wijst (Saturnus in hoofdteken Weegschaal). Da ’s een goeie Saturnus, in het teken van zijn verhoging, ruim conjunct Spica op 23° en dus nog genietend van bescherming, maar - niet - zo - sterk - als - de aanduider van de tegenpartij (BDW): Zon heer 4 (de oppositie, de tegenkracht), peregrien in Maagd, maar krachtig op cusp 5, ipv midden in 5 zoals Saturnus…
Mercurius, heer 1, staat conjunct de Zon en heerst erover: “het volk” heeft BDW onder zijn vleugels, BDW is “met het volk”. Maar o, wacht even: Mercurius loopt weg van de Zon, de afstand tussen beide planeten wordt in de toekomst groter! Ha! Verliest BDW populariteit?
Ook de Maan vertegenwoordigt het volk, en deze gaat, vanop haar positie op 10° Leeuw/3, eerst vierkant Mars en dan sextiel Jupiter staan, alvorens een sextiel met Saturnus te maken. Gaat (de voorkeur van) het volk dan toch uiteindelijk naar PJ?
Ook de “late” ascendant is enigszins ontwrichtend mbt een stellige uitspraak/duiding: het is te laat, alles ligt al vast, …etc.
Ik dierf dus geen concrete duiding geven aan de hand van deze uurhoek.

Tot gisteren, toen ik in de krant las hoe BDW’s uitspraak “ ’t Stad is niet van iedereen” geïnterpreteerd wordt door verschillende groepen. Een mogelijk niet onbelangrijk deel potentiele NVA-stemmers voelt zich enigszins geschoffeerd, en kan zijn stem dan ook in een ander kamp gaan plaatsen!
Die “late” ascendant, die in de traditie van o.a. William Lilly als een waarschuwing gezien moet worden om héél omzichtig te werk te gaan met de duiding, toont hier zijn andere betekenis, nl.: VERANDERING OP KOMST! (“gelieve voorzichtig te zijn, astroloog, met uw duiding, want er gaat een en ander veranderen!”).
Oh ja, Maan gaat vierkant Mars staan: Mars is heer 6, op cusp 6, en dat is gedraaid huis 3 van 4: de communicatie van de tegenpartij. Blijkbaar stond BDW’s uitschuiver hier al vooraangekondigd. Is de volgende planeet, Jupiter, die door de Maan geaspecteerd wordt alvorens naar Saturnus te gaan, dan te zien als heerser van het 4de van 4, het einde van deze opposant? Dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval verdwijnt er (12) toch iets groots (Jupiter).
Dus nu durf ik toch te voorspellen dat PJ aanblijft als sjerp-drager van Antwerpen. Nog een kleine 3 weken en we weten het!
(oh ja, moest iemand over de geboortegegevens van PJ beschikken: mag ik ze aub dringend hebben?)

Is het waar...

lastjudg

...dat Fehriye Erdal, de DKPHC-activiste, dood is?
Ik las dat nl. in de krant van 26/2/11.
Dit is de uurhoek:
Erdal dood correct?
Het waarheidsgehalte van een bericht (of roddel, lol) wordt bepaald door het ingevuld zijn van specifieke voorwaarden in de uurhoek van de vraag, daarover gesteld. Voyons...
1) de hoeken van de kaart moeten in vaste tekens staan
2) heer 1, heer 3, de Maan, en haar dispositor,zouden in vaste tekens en in hoekhuizen moeten staan, of toch tenminste vaste tekens en opvolgende huizen
(cfr. The Horary Textbook, John Frawley, p. 164)
...
Ahum, kuch kuch...
voorwaarde 1:
beweeglijke tekens op asc en mc: het bericht is onwaar
voorwaarde 2:
heer 1 Mercurius in Vissen en 6de huis: tè ni woar
heer 3 Mars the same: ’tis not true
Maan in Boogschutter 4: nienjk, tklopt ni
Jupiter dispo. Maan in Ram-7: flut!
en bovendien staat Mars heer 3 verbrand, niet goed.

Conclusie: het is niet waar dat F. Erdal dood is.
Zullen we dat ooit te weten komen? Waarschijnlijk niet, want JF schrijft op diezelfde pagina in zijn boek nog het volgende:
A void of course Moon indicates that nothing will come of it, true or false...

En de nieuwe premier van België is...:

crowned by Victory

Zoals de kaarten met de verkiezingen verdeeld liggen, zijn er 2 kandidaten: Baarlijke Duivel Wever, en Elio Di Rupo.
In de kranten lees ik dat BDW eigenlijk niet wil, en EDR héél graag! Toch ‘s kijken wat Hierboven er van zegt: hier is het antwoord, ontvangen op 14 juni, dus daags na de verkiezingen, om 20u06…

premier be, wie volgende? 2

Oei! Het is nog te vroeg: net geen 3° Boogschutter rijzend!
Oei oei!! Het is al te laat: Saturnus staat partiel conjunct het MC in Maagd, op 28+° van Maagd!

Het premierschap zelf, wordt natuurlijk weergegeven door het MC, én door Mercurius, heerser van 10, in Tweelingen. Te vroeg, te laat; beweeglijke tekens op de 2 assen… Wat gaat dit worden???

Volgens de berichtgeving in de media maakt EDR toch een goeie kans, omdat hij in Wallonia de Grote Winnaar is, en behoort tot de nu grootste politieke familie van België: de socialisten. Zou het kunnen dat deze Saturnus die reeds op het MC “zit”, EDR is? Saturnus is in ieder geval in de ban van het premierschap, houdt er zielsveel van (Saturnus in het teken van Mercurius). En Mercurius, die ontvangt Saturnus in zijn (Mercurius’) domiciel; aspect of geen aspect: die relatie zit goed. Saturnus staat natuurlijk wel op de laatste graden van Maagd, maar komt dus ook relatief snel in zijn Exaltatie - mooi beeld voor iemand die premier wordt: in Verheven Toestand geraken (gelukkig gaat het hier niet over Dardenne, lol).
En laat ons toevoegen dat dat gebeurt binnen 2 dagen (nogal snel, maar mogelijk) of 2 weken - 2 maanden gaat het toch niet duren zeker!? (Saturnus, in beweeglijk teken Maagd en hoekhuis, nog 2° te lopen om in Weegschaal geëxalteerd te gaan worden). Of rond 21 juli, want dan komt Saturnus fysiek op 0° Weegschaal aan...
Als je bij William Lilly (
Christian Astrology, p 58 e.v.) de persoonsbeschrijvingen naleest bij de planeten, dan is Saturnus zeker fitting voor Di Rupo, en zeker niet voor De Wever. Die vinden we dan weer wel terug in Jupiter, in Ram-4 en zich net verwijderend van Uranus (plotse onverwachte wending, (trend)breuk, en tóch niet verlangend om premier te worden (Jupiter staat in geen enkele waardigheid van Mercurius, en wordt dus niet door Mercurius “ontvangen”; daarentegen bevindt Mercurius zich wél in de vernietiging van Jupiter: premierschap opnemen kan debiliterend werken, en da ‘s ook de reden voor De Wevers weigering (totnogtoe) voor de hoogste post in ‘t land…).
Saturnus is als persoon uiteraard ook de oudere, Jupiter de jongere.
Saturnus is donker, Jupiter is “licht”.
Saturnus is melancholie, Jupiter is sanguin; respektievelijk lang en mager, tegenover goed gevuld en verbaal/communicatief: de plaatjes die de planeten neerzetten, kloppen echt wel!

En wat gebeurt er verder?
Saturnus gaat stillekes Weegschaal binnenlopen, en vanuit zijn exaltatie aldaar af te rekenen krijgen met een oppositie met Uranus (auw!) en met Jupiter (auch!). Jupiter gaat nl. achteruitlopen, en de confrontatie met Saturnus (direct lopend en versnellend) aan op 16/8/2010, wanneer ze beide op 2°27 van hun resp. tekens staan. Jupiter gaat trouwens helemaal terug naar zijn “thuis”, in Vissen… Wil dat zeggen dat De Wever zijn ouwe rol terug gaat oppakken van brilliante underdog politicus, en moeilijk doen, ongrijpbaar spelen? De toekomst zal het uitmaken; het valt eigenlijk buiten het bestek van deze uurhoek want we hebben het nu over posities over de oorspronkelijke tekenbezettingen heen.
Tijd, m.a.w., om te stoppen.

Na de Verkiezingen 14-6-2010

korah1
Het weze duidelijk, beste lezer, dan ondergetekende voorlopig nog niet aan het Hof moet gaan solliciteren als hof-astroloog: de moeilijkste toepassing van alle astrologische takken, de Mundaan-astrologie, herbergt nog veel ondoorgronde geheimen voor mij!
Toch waag ik mij binnenkort, in een compensatorische beweging, zeg maar, tot een voorspelling van wie de volgende Belgische premier gaat worden.
Van harte hoop ik toch dat deze artikelen een groter “leeringh” en kleiner “vermaekh”-gehalte mogen krijgen!

De Verkiezingen 13-6-2010

vincenzocamuccini-the-ides-of-march-1800

Wee, ooh wee! De verkiezingen komen eraan! En het ziet er niet goed uit (los van partij-politieke voorkeur...)
Kijk maar naar onderstaande hemelkaart, voor het openen van de stembureau’s op zondag 13 juni ’10. Lees en huiver!
(vergeet de Ram-ingress niet te checken!)
Be verkiezingen 100613
Commentaar/interpretatie volgt eerstdaags; plaatsing van deze kaart is bedoeld om de geïnteresseerde lezer reeds te laten water- dan wel klappertanden...

8 juni 2010: OK, lang genoeg gewater/klappertand! Een poging tot lezing...
De horoscoop beschrijft een gebeurtenis: de verkiezing van een nieuwe regering; de ascendant is hier m.a.w. het kiezen, het volk, het electoraat. Het volk is natuurlijk ook altijd de Maan, en hier zien we de Maan als heer 1: “cool”! Enerzijds staat Maan mooi, in eigen teken Kreeft; anderzijds slecht want zwak geplaatst in het duistere 12de huis van zelfsabotage en verborgen vijanden. Of misschien moeten we dit lezen als dat het volk “behekst” is, hehe.

De - tot na de verkiezingen - heersende macht, is de huidige regering (zelfs al is ze aftredend) die wordt weergegeven door het 10de huis. Vissen op 10: regering in chaos? Of spiritueel? Nou ja, op sterven na dood in ieder geval! Waar staat heer 10, Jupiter? Oh: in 10 zelf, net in Ram gekomen, en bekomend van een fikse uppercut (uitlopend conjunct Uranus). ’t Is om er meelij met te krijgen: via contra-antiscion staat Jupiter ook nog conjunct Scheat, een akelige vaste ster op 29° Vissen. Bovendien is Jupiter - via antiscion - ook nog conjunct Saturnus. de Grote Maléfique in huis 4 van de vijand! Jupiter heeft echter wel waardigheid (door tripliciteitsverwantschap, en) door term. En staat redelijk sterk in huis 10 (maar niet in het teken op de cusp van 10).
OK, de vijand: de tegenstrever voor de huidige regering - u leest de krant/kijkt tv? - is de N-VA, met BDW (Baarlijke Duivel Wever) aan het hoofd. Of eigenlijk eerder: BDW, met een achterban, genaamd N-VA. Saturnus, peregrine op het einde van Maagd, vertegenwoordigt duidelijk een gevaarlijke kracht die zich keert tegen het huidige regime - waarvoor alle begrip, lol. Mercurius, de heerser van 4, staat welbespraakt in Tweelingen-11, conjunct Prima Hyadum (die o.a. een snelle geest geeft en goed is voor gewin). De veelzijdig onderlegde en zeer spraakvaardige Baarlijke Duivel zou hier mooi door aangegeven kunnen worden; maar ook Saturnus in Maagd, met zijn zwaarte en gewichtigheid, en analytisch vermogen, en kritiek, is een goede significator voor Wever...

Aan wie gaat het volk (Maan, heer 1) nu zijn stem geven? Volgens John Frawley in “The horary textbook” zijn aspecten met deze of gene kandidaat/partij/groep belangrijker dan recepties; maar de Maan loopt al weg van het vierkant met Jupiter en kan Mercurius niet zien. Dat N-VA/Baarlijke Duivel Wever het volk in zijn macht heeft en bespeelt, weze duidelijk doordat Mercurius via antiscion bijna pal op de ascendant staat!
Goed, recepties dan maar! Waar is de Maan in geïnteresseerd? Allereerst in zichzelf (Maan in eigen teken) (en in de eigen miserie (Maan in 12); vervolgens exalteert zij (ter eigen verdoemenis?) Jupiter, de uittredende regering (Maan staat in de verhoging van Jupiter: Jupiter ontvangt stuwende kracht van de Maan) (zouden we het dan nooit leren?). Volgens de Ptolemaïsche waardigheidstabel is de Maan ook erg “vriendjes” met Mars (tripliciteitsheerser van de watertekens), en dat zijn ofwel de “opinie-makers” (Mars in 3) en/of de bemiddelaars (Mars heer 5).
Maar als we à la Dorotheus beoordelen, dan is Venus het “vriendinnetje” van de Maan; Venus staat ook accidenteel heel sterk in huis 1, in het 1ste teken... Zou Venus de Groene partijen vertegenwoordigen? (en Mars de socialisten, dan? LOL!). Ernstig nu: Venus in Kreeft als toegewijd aan de natuur en ecologie, klinkt niet vreemd; Venus is ook versterkt door de conjunctie met Procyon.
(de veelheid aan politieke partijen in ons land maakt zulke analyses wel erg moeilijk! VSA en UK zijn eenvoudiger, op dat vlak...)

Poging tot resumé:
(volgens quadratuur-huisverdeling):
- sterk: Venus in 1, Jupiter in 10 (respekt. een “venusiaanse” partij, en de “oude garde”)
- redelijk sterk en begunstigd: Mercurius in huis 11 (“gifts of the King”...)
(volgens hellenistische benadering (volledig teken Kreeft = huis 1; volledig teken Leeuw = huis 2, enz):
- sterk: Venus, en Jupiter
- zwak: Mercurius

Prognose:
de “oude garde”, maar dan wel radicaal vernieuwd en veranderd, samen met Groen/Ecolo, komt als winnaar te voorschijn.
Zware concurrentie (allez gij?! :-D) van N-VA, die wel serieus in de prijzen kan vallen, maar het niet kan waarmaken.
Verontrustend blijft evenwel dat Saturnus als heer 7 (openlijke vijand) in de stemmings-horoscoop, de ascendant (27° Maagd) van de Ram-ingress voor België oppikt...

Om af te sluiten: vannacht droomde ik dat Wouter van Besien (Groen) samen met Marianne Thyssen (C-d&v) het land bestuurden; ongevaarlijk voor het land, maar nogal “tam”... Hmmm.

Herman Van Rompuy Europees Premier?

image

Paar dagen geleden, de krant lezend, vroeg ik me toch af of Herman Van Rompuy (Herbert, voor de Engelsen!) verkozen zal worden als eerste Europees Premier. De berichtgeving hierover is zeer verwarrend - en zeker voor de gewone burger cryptisch, met verborgen agenda’s enz -, en omdat die gebeurlijke verkiezing het regeren van België toch weer wat op zijn kop zou/zal zetten, vond ik het de moeite om er een uurhoek voor te maken, en noteerde als volgt:

image
Voor liefhebbers van Planeet-uren: de uurhoek is zeker radicaal, en dus duidbaar, want heer 1 en de uurheerser zijn een en dezelfde planeet: Jupiter.
Met 10° Boogschutter rijzend, wordt de sfeer ook duidelijk gekleurd door Antares op de ascendant: het Hart van de Schorpioen, een zeer Martiale ster die vaak te maken heeft met het einde van dingen, het beëindigen van cycli, strijd, e.d. Het einde van het Oude Europa, het einde van Van Rompuy als locaal premier?
Herman Van Rompuy zelf, als premier van Belgenland, wordt aangeduid door Venus heer 10, essentieel zwak (in vernietiging) in Scorpio, essentieel begunstigd in huis 11 van “the Gifts of the King”.
Venus in Schorpioen moet “antwoorden” aan Mars, haar heerser. Mars is de heerser van het 2de teken in huis 10, en als dusdanig aanduider van een “nieuwe/volgende/alternatieve job”: het Europees Premier-Schap. Gezien HVR (Herman VAN ROMPUY, niet VAN ROEY! LOL) zijn eigenste uitlatingen, moeten we dit eerder vertalen als een “in de ban zijn van, beheerst worden door” dan als “houden van, uiterst verlangen naar...”
Omdat Venus een vierkant gaat volmaken met Mars op 13 Leo/8, neem ik aan dat HVR de “job” krijgt, zij het niet zonder moeite of via een vlekkeloos parcours. Er blijken (uit de media) inderdaad heel wat pro’s te zijn voor Hermie, maar ook heel wat contra’s; Venus en Mars staan in een gemengde positieve receptie: Venus in de ban van Mars, Mars in term van Venus - wat zeer realistisch lijkt: (nog altijd volgens de berichtgeving) HVR krijgt het premierschap ahw opgedrongen, terwijl het voor het premierschap op zichzelf uiteraard weinig uitmaakt wie of wat er gekozen wordt. Met uitzondering van een paar Eu-staten, lijkt er toch een vrij grote consensus voor Herman te zijn.
Een tweede positieve aanduiding is dat Venus via antiscion conjunct Jupiter staat; Jupiter is niet alleen Jupiter, aanduider van groei en expansie, maar ook dispositor van het Gelukspunt, de “Trofee”, de “Te Winnen Prijs”. Via enig “achter-de-schermen” werk, krijgt Herman de job.

Dus, vanuit mijn beperkte ervaring en mogelijkheden, verwacht ik dat Herman VR (“hij die geen charisma heeft” volgens een van de vele buitenlandse commentaren) binnenkort een promotie krijgt en daadwerkelijk in geschiedenisboekjes van de toekomst vermeld zal worden als de 1ste erpeese premier!

Verwarrend dan weer, is de positie van Vindemiatrix op het MC, de ster van “weduwen en wezen”, maar ook van de “gezondene”. Verwarrend wegens:
- het betekent dat HVR afscheid neemt (van huidige job)
- het betekent dat hij verlies lijdt, “weduwnaar” (Van Europa) wordt
- het betekent dat hij een “missie” heeft (Europa?)
- ...

We zullen het snel weten: in principe morgenavond (ik schrijf en publiceer dit artikel op de avond van 18 november 09) moet er definitief gestemd worden.
Het zou zéér interessant zijn, indien we HVR's geboortehoroscoop konden vergelijken met die van Europa; denk aan, of vergelijk met, de interactie tussen Barack Obama's kaart met de stichting van Amerika...
Dus, als een van jullie enthousiaste lezers, beschikt over betrouw- en controleerbare geboortegegevens voor Herman Van Rompuy: ik werde u zeer dankbaar als u ze kon mededelen!

Ram-ingress voor Brussel, 2009.

Milletspring(lente, Millet)

Nu het astrologische nieuwe jaar begonnen is (Zon op de 1ste minuut van Ram binnengelopen), wordt het hoog tijd om met de horoscoop hiervan (berekend voor Brussel) te kijken wat de nabije toekomst in petto heeft - althans volgens de klassieke mundaan-astrologie (gebruikte tekstbron: Flores Albumasaris, vertaald door Dr. Benjamin Dykes). Nog even benadrukken: de onderstaande duiding is geen "persoonlijke interpretatie" van planeet/teken/huis combinaties, maar een vertaling van wat de klassieke auteurs in grote concordantie hierover voorschreven.
Het wordt een astro-intensief jaar: Kreeft-ascendant rijst in de ingress-kaart, wat betekent dat deze invloed slechts (of vooral) voor het 1ste kwartaal van dit jaar geldt, of liever, voor de lente. Hier volgen met andere woorden te zijner tijd nog de ingress-kaarten voor de Zomer, Herfst en Winter!
ingress Be 0903
Eerst moeten we zoeken naar de "Lord of the Year"; in deze ingress is die onmiddellijk en moeiteloos gevonden: Zon in Ram, in huis 10.
Sterk, want geëxalteerd, en hoog aan de hemel. Het gaat goed met de Koning/Premier, danku. Hij heeft succes en streeft nobele dingen na, en vooral in de oostelijke gebieden wordt dat erg gewaardeerd. Zijn soldaten vechten een goede strijd. Of anders verwoord: binnen de regering doen de premier en zijn ministers hun best om goeie dingen te verwezenlijken, wat met de electorale koorts die al volop toeslaat, natuurlijk stemmen moet opbrengen (Zon in 10, conjunct MC: de positie van "eer en aanzien").
Jammer dat Jupiter heer 10 in Waterman-8, en Venus retrograde in Ram-10, een sterk, ...euh ...genuanceerd beeld geven...
Jupiter vertegenwoordigt als heer 10 nl. de regering, en staat peregrien (dus zonder essentiële waardigheid) in Waterman, in het 8ste huis van angsten, zorgen, schulden, gelden van anderen. Weinig of geen speelruimte, met andere woorden. Het "menselijke" teken Waterman brengt volgende betekenis mee (in deze mundaan-context): neergang van regering, van edelen en rijken, door foute handelingen en wanbeheer (!!!).
Ook godsdienst, justitie en hoger onderwijs (Jupiter is ook hr 9) en gezondheidszorg en arbeidsmarkt (Boogschutter op 6) gaan er op achteruit, worden beperkt en bemoeilijkt.
Via antiscion staat Jupiter conjunct Lucida Lancis (de Zuidelijke Schaal, of nog: Zuben Algenubi). Albumasar schrijft: onheil en vernietiging treft koningen, edelen, de rijken, en datgene wat zij beheren en vertegenwoordigen. Jaloezie en rivaliteit verzwakt hun posities en hun werken; omkoperij en aanklachten doen het respect voor hun "koninkrijken" verzwinden. Vile people will be made greater than them: verfoeilijke personen zullen hogerop komen dan zij... (oh nee, toch niet nva of ldd..., laat staan vb! of Leterme! (oeps, da 's een persoonlijke invulling, natuurlijk : - ) maar je kan ook nog 's naar zijn radix kijken, vroeger gepubliceerd in deze gangen...).
Met betrekking tot justitie en religie (Jupiter hr 9) betekent dit ook slecht nieuws; ook buitenlandse missies of zelfs gewoon verre buitenlandse reizen leiden tot strijd en verhindering, vernietiging.
En als heerser van het 6de huis geeft deze connectie aan: schade voor viervoeters, ambtenaren en soldaten, werkvolk/nemers. Buikproblemen.

Maar..., hoe gaat het met het land zelf, en de bevolking? (de Mensen?)
Deze worden vertegenwoordigd door hr 1, en dat is de Maan, in vernietiging in Steenbok, en "disjunct" in huis 6 van ziekte en zorg en werk. Verkeren in slechte conditie, dus. Gezondheidsproblemen en/of moeilijkheden gewoon vanuit het leven, of in verband met officiële dienstverleningen, maken het leven onaangenaam.
Zuidelijke knoop in huis 1 bevestigt het signaal van moeilijkheden, achteruitgang, problemen.
Het land en het volk (Maan heer 1) wordt gegijzeld door Saturnus, heerser van Steenbok.
Saturnus staat retrograde en peregrien in Maagd, in huis 3. Samen met Mercurius heer 3 in val en vernietiging in 9, levert dat volgend beeld: bank/post/verkeer/media/onderwijs/... verslechteren in hun werking, wellicht wegens te hoog gegrepen doelen; in plaats van successen zijn teleurstellingen hier de regel.
De rijken worden arm, de armen sterven, vermogens slinken. Maagden lijden aan langdurige ziektes. Oeps... Saturnus in Virgo, Maan en hr 1 in 6, ZMK in 1: misschien liever toch maar geen Baarmoederhalskanker-vaccin voor jonge vrouwen/meisjes? (lees er de controverse over vaccins maar op na, op internet...). Ook Mars heer 5 (plezier, kinderen, seks,...) conjunct Fomalhaut, wijst op seksuele problemen en aandoeningen van buik en geslachtsorganen; Venus retro in vernietiging in Ram: slecht voor vrouwen...
Bomen hebben te lijden van parasieten, land- en mijnbouw gaan achteruit; rijken, religieuzen, landbouwers en ouderlingen treffen het niet zo goed dit seizoen... Er zou zelfs gevaar zijn voor huizen/domeinen/steden door aardbevingen! Misschien moeten we dat voor België toch wel overdrachtelijk begrijpen... Alhoewel: de zuidelijke MK in Leew wijst ook op gevaar van: aardbevingen, vloeden, vernietiging van bomenbestand, vernietiging van oogst...!
De retrograde stand van Saturnus betekent volgens de klassieke mundaan-leer dat de "koning" (letterlijk of figuurlijk: Albert II, dan wel premier H. Van Rompuy) bevreesd is voor zijn vijanden, en hun groeiende macht...
Dat Saturnus conjunct Denebola staat is dan weer te vertalen als een aanwijzing voor afflicties bij vrouwen en kinderen (vaccin?), en verlies door bedienden en/of dieven met betrekking tot het buitenland en uitstaande schulden.
Om ff voort te gaan met de impact van Vaste Sterren: Procyon op de ascendant wijst op verspilling en ruïnering door bedrog, ruzies, en achteruitgang van handel door foute (acties van) werknemers.

Nochthans, nogtans, nochtans, is de Zon als heerser van het 2de huis, zo sterk geplaatst in Ram-10, een positief signaal met betrekking tot bezit/financies/koopkracht van de mensen: na neergang, volgt snelle opgang!

Niet zo voor rechters, magistraten, advocaten: sterfte onder hun gelederen (noordelijke MK in Waterman); gerecht en religie worden ondermijnd door geheime vijanden (Mercurius heer 12 in val en vernietiging in 9), of door pers, onderwijs, media (Mercurius heer 3).

Zo, dat belooft een spannende lente te worden! Een aantal zaken zijn uiteraard al herkenbaar, zoals de problemen met justitie, scheiding der machten, en uiteraard de wereldwijde financiele crisis.
Let 's wait and see hoe dit alles evolueert, en kijk uit naar de volgende "aflevering" !

Inzwering Regering: Van Rompuy I

CoronationCharlemagne

30 december 2008, volgens verschillende media rond 17;00u, was het zover: de Inzwering van de Nieuwe Regering, onder leiding van kersvers Premier Herman Van Rompuy.
Alvorens hier over uit te weiden, sta ik graag nog even stil bij wat we schreven over Leterme I (zie aldaar):
"Venus is heer 4, en symboliseert het einde, de afloop. Venus loopt toe op Uranus, de planeet van plotse en onverwachte wendingen. Maar op 14 graden Vissen wordt Venus ingehaald door Mercurius, heer 3: linke afspraken en foute contracten of overeenkomsten gaan het leven van deze regering rekken... of: euthanaseren!"
Mercurius is natuurlijk ook, zowel natuurlijk, als door zijn heerschappij over het 3de huis: communicatie. Als je dan nu leest: foute communicatie (schending van rechtsstaat-principe, én Leterme's eigen doodsbrief - sorry, zijn communique in het parlement) en je ziet Venus-Mercurius in het 9de huis van Rechtspraak en Wetgeving... De ondergang van Leterme I wordt haast letterlijk beschreven in zijn ontstaanshoroscoop!

OK, op naar de actualiteit: de inzwering van VR I
Dit is het astrologisch beeld:
Van Rompuy I Inzwering
Hoofdteken op ascendant, Beweeglijk op MC: stabiliteit is er nog niet bij, en duurzaamheid ook niet. Er staan wel 4 planeten in een hoekhuis: Zon (volgens 5° regel), Mercurius en Jupiter in VII, en Saturnus in IV: er gebéurt hier tenminste wel wat, er is handelingsvermogen in zekere mate. Alhoewel haar aanduider een Gevallen Jupiter heer 10 in Steenbok is, heeft deze regering toch kracht om zaken te verwezenlijken (Jupiter in 7). Een lang leven is haar echter niet beschoren: niet alleen staat Jupiter op de laatste graden van Steenbok, hij wordt ook snel ingehaald door Mercurius heer 4 van het einde van de dingen. Als opvolger van Leterme I kan ook deze regering niet beschikken over sterke financies: Mars heer 11 in Verhoging, maar krachteloos in huis 6. Ziekteverzekering en volksgezondheid confisceren de staatskas.
De bevolking leeft verder in onzekerheid, angst en zorgen om schulden (Maan heer 1 in 8) en in groeiende onverschilligheid (Maan in 8-Waterman is in aversie van de ascendant). Mogelijk kan er sprake zijn van verhoogde sterfte (update 12/1/09: vooral onder vrouwelijke bevolking), en van sterke beknotting of tegenslagen met betrekking tot land- en mijnbouw, of in de bouwsector (Saturnus 4). De financiële toestand blijft bedenkelijk: het 2de huis wordt geafflicteerd door de zuidelijke maansknoop, maar de koopkracht wordt wel stilaan weer beter (Zon heer 2 in 7, volgens 5° regel).
Op de ascendant van deze horoscoop staat Sirius, de helderste ster aan de Hemel. Wat jammer dat haar invloed niet onverdeeld gunstig is... Sirius is de ster in de bek van de Grote Hond, de brute kracht die wel vanalles kan realiseren door brutaliteit en aanvalskracht, maar die sterk gedisciplineerd moet worden om geen ongelukken te veroorzaken. Groot succes mogelijk maar niet van blijvende aard.
Het gaat hier natuurlijk over de haast-voortzetting van Leterme-I...

Wie wordt de nieuwe Belgische Premier?

CoronationService

Brandend actueel! Na het middagnieuws op de radio vroeg ik me af wie de nieuwe premier gaat worden, en dus noteerde ik het uur van mijn vraag. Dit is de resulterende uurhoek:
premier nw be wie?

Nadat ik de uurhoek getekend had, stelde ik mezelf de vraag hoe ik in godsnaam de nieuwe premier hier uit moest halen; welke moest zijn aanduider zijn? De planeten dragen immers geen namen - al zeker niet van Belgische politici!
Dan maar astro-logica gevolgd.
Het premier-schap is momenteel vacant; die hoogste positie wordt aangeduid door huis 10 en zijn heerser: in dit geval Saturnus. Saturnus bevindt zich net niet perigrien op 21° Maagd, en erg verzwakt in het 6de huis van tegenslag en ziekte. Saturnus staat ook op het punt retrograde te gaan lopen (de laatste dag van het jaar keert ie om!) en dus ontzettend traag, stationnair eigenlijk: 't zit een beetje vast, dat premierschap. Strict persoonlijke opmerking: laat mij hopen dat het niet aangeeft dat Leterme terugkeert, HELP! : - )
Wie gaat er premier worden? De eerste planeet die Saturnus aspecteert en er door ontvangen wordt (welke persoon dan door die planeet aangeduid wordt is zorg voor later). Mmmm, Saturnus staat op 21° Virgo; de enige planeet die een aspect kàn gaan maken, is de Maan, en die bevindt zich wel in een bijzondere positie: Cazimi, in het hart van de Zon. In rekening nemend dat de Zon de natuurlijke aanduider van de Koning is, en de Maan in deze uurhoek heerser is van huis 5 van ambassadeurs en boodschappers, kan het niet anders dan dat deze Maan de "Koninklijke Verkenner" ex-premier Wilfried Martens symboliseert! Maan in het hart van de Zon: de verkenner is bij de Koning, en gaat daarna de boodschap/opdracht van de Koning uitdragen. Tenzij de conjunctie van de Maan met het MC zou betekenen dat Martens zelf premier wordt (wat heel twijfelachtig en uiterst onwaarschijnlijk lijkt), gaat de Maan in haar rol van bemiddelaar eerst driehoekig op Saturnus staan, en dan Mercurius vervoegen. Astrolo-technisch noemen we dit "overdracht van Licht": de Maan brengt wat Saturnus vertegenwoordigt, naar Mercurius en levert het daar af.
Dus Mercurius krijgt het premierschap.
Maar wie is Mercurius? Mercurius en Saturnus staan in wederzijdse receptie: houden van, respecteren elkaar.
Actueel hebben we eigenlijk maar 2 realistische kandidaten: kamervoorzitter Herman Van Rompuy, en oud-premier J-L Dehaene. Van HVR weten we uit de media dat hij absoluut niet uitkijkt naar deze post, terwijl JLD er wel milder tegenaan kijkt : - ) maar dan wel op korte termijn (jeweetwel: de Europese verkiezingen komen er ook aan!).
Mercurius symboliseert vaak jongere mensen (?), of astrologen (LOL), of intellectuelen (ah?), of slanke dunne mensen (aha?) of welbespraakte mensen (oh)...
Hmmm. Intellectueel en dun: HVR. Welbespraakt: HVR is nu niet direct geroemd voor zijn welbespraaktheid, alhoewel... JLD is vooral recht voor zijn raap, zegt waar het op staat of helemaal niks...
Steenbok-achtergrond voor Mercurius geeft een lemancholische natuur en daar is toch ook weer beter HVR in te herkennen dan JLD.
Beste lezertjes : - ) mijn astro-gok gaat naar Herman Van Rompuy, ondanks zijn weerstand!

Bijkomend: als ik deze uurhoek bekijk als "wint mijn partij of de tegenstander?", dan is "mijn partij" Jean-Luc (vooral omdat ie samenvallende verkiezingen wil in juni 2009) en dus aangeduid door heer 1: Mars. De "vijand" is dan Venus heer 7. Weliswaar staat Mars in Steenbok verhoogd, maar zwak in huis 9, en o o o opbotsend tegen Pluto! Venus daarentegen staat weliswaar peregrien op 22 Waterman, maar redelijk sterk in huis 11... En (there we go again) Venus staat haast exactemento conjunct Neptunus, de "offer-planeet".

Ach, ik raak er eigenlijk niet uit! 't Is helemaal niet duidelijk (yeah, what 's new, baby?)... Ik gok dan maar op HVR als nieuwe premier...

De Belgische Financieën

goldchest
Na Fortis en Dexia en ING komt ook nog KBC aankloppen bij de staatskas? Dat gaf aanleiding tot een persoonlijke/onpersoonlijke vraag: hoe evolueren de financies van België?
Zo ziet de uurhoek eruit:
financies be
Hoe evolueert de financiële situatie in/voor België ?

In de nasleep van alle recente crisissen en tussenbeidekomsten of ingrepen van de regering/staatskas, vond ik het wel interessant heel concreet bovenstaande vraag te stellen.
Saturnus is in deze uurhoek zowel heerser van 10 en 11, als van 12: regering, financies van de regering, en communicatie van de regering, vormen een pot nat. Dat de communicatie(s) van de regering (3de van 10) (altijd) samenvalt met het oorspronkelijk 12de huis van de uurhoek (om het even welke) is misschien totaal betekenisloos in termen van astrologisch-horoscopische constructie, maar evengoed misschien een oorverdovend duidelijk signaal “des Hemels” om ons toch maar niet te laten inpakken of om de tuin leiden, door die regerings-mededelingen... (hehe)
Dat gezegd zijnde: Saturnus is dus aanduider van de nationale financies (het budget en de middelen waar de regering over beschikt: huis 11). Saturnus staat een beetje zwak en ziek te wezen in het 6de huis van pech en tegenslag, en op 18° Virgo nét niet peregrien wegens in eigen term. Ergo: veel slagkracht of vitaliteit zit er niet meer in, en de bevolking zal ‘r niet al te veel van profiteren (Saturnus in 6 maakt geen Ptolemaeisch aspect met de ascendant, Saturnus kan de asc. niet zien).
Jupiter (de planeet van Overvloed!) in zijn val in Steenbok, op minder dan 5 graden van cusp 11, werkt ín dat 11de huis zonder veel goeds te kunnen doen, hij staat immers gedebiliteerd of ernstig beperkt...
Ook de aspecten zijn heel beschrijvend: Saturnus hr 11, het geld van de natie, heeft net een oppositie gemaakt met het gelukspunt (Dame Fortuna heeft de staatskas net verlaten); Saturnus gaat heel snel opposiet Uranus staan (scherp aspect, Uranus mag meespelen) (kijk maar uit naar een onverwachte wending, stijlbreuk, vernieuwing of radicale verandering die - aangezien Uranus vanuit 12 werkt - niet echt begeestering wekt!). Jupiter gaat Saturnus nog via een driehoek-aspect raken, en alhoewel Jupiter, hr 8 en 9, van Saturnus houdt (Jupiter in Steenbok!), kan Saturnus zelf er niet veel mee aanvangen (Saturnus in Maagd ontvangt Jupiter in zijn Vernietiging). Eén graad moet Saturnus nog opschuiven (of iets minder, want Uranus loopt achteruit), dus binnen iets minder dan 1 week/maand vanaf 26 oktober 2008, moeten we weten wat dit inhoudt!

Wat “De Mensen” betreft: hun/ons geld wordt aangeduid Mercurius als heer 2 (ook al is dit geen mundaan-horoscoop, de vraag is gesteld vanuit een perceptie: ik = Belg = volk = de mens = Flamand of Waal, dus ik identificeer mezelf even met het Belgisge Vollek. Hehehe.
Mercurius is tegelijkertijd ook hr 3: het bankwezen! Ondanks de injectie van stataal kapitaal (Mercurius heeft net vierkant (auw, pijnlijk, dat aspect!) Jupiter in huis 11 gestaan), gaat het de foute kant op. Drie redenen.
1) Mercurius, hemel-objectief bekeken, “valt weg in de Duisternis”: Mercurius staat in de uurhoek nog nét boven de westelijke einder, maar gaat heel snel onder die einder verdwijnen, onzichtbaar worden, Hades’ wereld betreden...
2) Mercurius op 16° Libra, is net de “Via Combusta” binnengelopen: kritisch, onvoorspelbaar, grillig gedrag/verloop...
3) Mercurius, peregrien (zonder essentiële waardigheid op zijn positie), maakt geen aspecten meer voor hij het volgend teken binnenloopt: “no action”, plat, leeg, nada.

Voor de “new-agers” onder ons: zuidelijke maansknoop op cusp 6, noordelijke maansknoop op cusp 12: vertrouw op de loop der omstandigheden, laat los die pogingen tot controle en beheer! (en voor de “die-hards” van onze westerse monetaire cultuur: geef alle hoop op! : - )

Leterme I

napoleone

(Oef! De hemelse tekens zijn dan toch correct geïnterpreteerd! Check "Oh dierbaar België", van november vorig jaar, mbt een nieuwe regering...)
Wow, is het gewoon geluk, of hebben ze toch een hofastroloog in dienst?

Pasted Graphic
De Zon, symbool van de Koning, van de Regering, staat pal in het zuiden, én in Verhoging in het teken Ram, als de nieuwe regering haar eedaflegging doet vandaag. Dat is een krachtig statement: essentiele én accidentele kracht, dat geeft moed.
Maar..., dit is België, natuurlijk. We analyseren de belangrijkste punten van de installatie-horoscoop van de nieuwe eindelijke "regering" hieronder, en dan blijkt er toch heel wat fout te zitten...

Ik zet "regering" bewust tussen aanhalingstekens, omdat hoe krachtig de zon ook staat, zijn dispositor Mars in Val in Kreeft staat, en machteloos/krachteloos in het 12de huis. Dus de uiterlijke manifestatie (schijn) is héél goed, maar de innerlijke kracht, de "bron" is uiterst zwak (om niet te zeggen: zwaar gehandicapt).
- hoofdtekens op asc en mc: de regering is onderhevig aan/instigator van... harde, snelle actie, ...zonder stabiliteit of duurzaamheid (verbaasd? :-)
- asc op 28 graden Kreeft: "te laat", "alles ligt al vast", ...het beeld dat hiermee samenhangt is dat alles op voorhand al bedisseld en bepaald is; geen speelruimte; en in het ergste scenario: een doodgeboren kindje, geen levensvatbaarheid.
- Maan heer 1 staat peregrien op 15• Maagd in het 3de huis: communicatie en informatieverwerking kan alle kanten uit. Deze regering (heer 1) heeft geen kracht om te handelen (beweeglijk huis) en moet opletten om geen schade te berokkenen (peregrien).
Deze Maan staat wel op de verhogingsgraad van Mercurius, maar Mercurius zelf staat in Val én Vernietiging in Vissen-huis 9: "much ado about nothing", "veel geblaat en weinig wol" (integendeel zelfs: onze reputatie gaat in het buitenland verloren, ons "imago" wordt beschadigd...)(... is natuurlijk al zo... :-(
Er wordt gegoocheld met hoge woorden en dure begrippen, maar er wordt niet "geleverd"...
- zuidelijke MK in huis 2: financies van het land, middelen, economie: gaan achteruit. Saturnus fysiek in huis 2 versterkt een idee van moeilijkheden op dit vlak...
- noordelijke MK in huis 8: schulden(berg) wordt groter. De conjunctie van NMK met Neptunus doet hier bedrog of minimaal ontiegelijke toestanden vermoeden... Slechte afspraken en foute contracten verzieken de boel verder (Saturnus heer 8, retrograde en pergerien in huis 2).
- Saturnus zwevend op cusp 3, Maan pergrien in 3, Mercurius heer 3 in val en vernietiging in Vissen-9: onderwijs, communicatie, post, verkeer (auto, spoor, ...) zitten niet goed. Buitenland en/of contractanten terzake doen moeilijk (huis 9 is opposiet huis 3).
- Ziektezorg staat onder enorme druk: Pluto op cusp 6. Het gelukspunt hier oogt goed, maar Jupiter, de grote benefic staat in val en verwijdert zich van het PF. Eventueel kunnen hier ook problemen met tewerkstelling aan gekoppeld worden (de schone schijn deemstert weg...). Buitenland speelt hier ook een belangrijke rol (Jupiter is immers heerser van het 9de huis).

Zo kunnen we nog ff doorgaan, maar we denken dat het al genoeg is geweest... Toch nog ff dit: Venus is heer 4, en symboliseert het einde, de afloop. Venus loopt toe op Uranus, de planeet van plotse en onverwachte wendingen. Maar op 14 graden Vissen wordt Venus ingehaald door Mercurius, heer 3: linke afspraken en foute contracten of overeenkomsten gaan het leven van deze regering rekken... of: euthanaseren!
(de dubbelzinnigheid van deze info is eigen aan de "belgische horoscoop"; ofwel gaat deze regering ten onder aan dubieuze afspraken, ofwel zorgen die er net voor dat ze kan blijven voortbestaan... :-)

Nieuwejaars voorspellingen!

newyear sydney

Ha, had je gedacht! :-)

In de astrologische visie, begint het nieuwe jaar als de Zon zijn intrede doet in het teken Ram (begin van de lente), de lente-equinox. In mundaan-astrologie wordt deze "intrede-horoscoop" (engels: ingress), berekend voor de relevante coördinaten en geeft minimaal voor 1 seizoen, maximaal voor een volledig jaar, een beeld van wat op til is (voor die regio). Als we dus politiek-sociaal-economische voorspellingen willen doen voor België, moeten we die "intrede"kaart berekenen voor Brussel, als hoofdstad van ons land. Wil je weten of het klimaat gunstig zal zijn in Spanje, bereken je dezelfde horoscoop voor Madrid, enz.
Voor België gaan we nog even wachten tot het begin van de lente!
feest!

Maar, om je er alvast voor warm te doen lopen, kijken we even naar de voorbije ingress (lente 2007, Brussel):
 ingress 0703 BeBr
In deze kaart, berekend voor Brussel, zie je - gelukkig - heer 1 Jupiter, sterk in eigen teken én in het 1ste huis: we kunnen tegen een stootje!
We zien ook dat Jupiter (onvermijdelijk) op een conjunctie met Pluto toeloopt (hé? Pluto? Oh, ja hoor! Houwen we wel rekening mee, zelfs in klassieke benadering, als er maar iets nauw genoeg komt! Maar Pluto gebruiken als heerser van Schorpioen, is ...euh, is zoals "volksverlakkerij": dat werkt gewoon niet!). Gelukkig zien we vlak over de grens in het volgend teken Steenbok, het gelukspunt staan.
Dus: "strong as we may be, we 're in for some serious turmoil, crisis, upheaval." Na een belangrijke verschuiving (van Vuur-boogschutter naar Aarde-steenbok) wordt het allemaal beter (gelukspunt, maar wel ff wachten: gelukspunt op 4° steenbok).
Opvallend: de Zon (de Koning) bevond zich haast op zijn diepste punt, dat beloofde niet veel goeds! En inderdaad, Koning Albert heeft zijn heup gebroken (bewegingsbeperking) en is met de formatie-pogingen toch wel even op een negatieve manier in het nieuws ook gekomen...
Hoe zit(zat) het met de regering zelve? Venus, heer 10 van de ingress-horosocoop, staat schijnbaar sterk in eigen teken Stier in huis 5, maar niet in het teken van cusp 5, dus ondergeschikt, en als heerser van het 6de huis ook, aanduider van pech en tegenslag en "shit" (oeps!). Heer 10 = heer 6: regeren is geen makkie: pech, tegenslag, moeilijkheden, nou ja..., lastig!
Toch even een lans breken voor modern-astrologische toestanden: Venus staat inconjunct MC waarover Venus heerst: inherente spanningen en moeilijkheden, noodzakelijke, kritische aanpassingen noodzakelijk... Tja, dat lijkt me wel herkenbaar!
Venus heer 10 vertegenwoordigt de (bij de ingres) zetelende regering/premier. Toch wel stabiel en sterk, ondanks overgeleverd aan de verkiezingen die gingen komen. Omdat we weten dat er verkiezingen kwamen, kunnen we de heerser van het volgend teken gebruiken als aanduider van de nieuwe regering/premier. Dat wordt dus Mars. En kijk... die Mars staat een beetje warrig (conjunct Neptunus), en gefnuikt of in conflict (opposiet Saturnus). De hemel wist het al lang voor de verkiezingen achter de rug waren: dit werd geen gemakkelijk proces, er is weerstand en tegenwerking en vertraging, en (omdat Saturnus retrograde loopt:) onvoorspelbare wendingen.
In huis 3 zien we de noordelijke maansknoop: aandacht, investering in communicatie, media, verkeer, is gewenst/noozakelijk (oh ja, die trein-stakingen en toestanden...).
Ook Mercurius in 3 in vernietiging, en... (vooral) Saturnus heer 3 in vernietiging in Leeuw op cusp 9, weerspiegelt de problemen die België gekend heeft op het niveau van verkeer en transport (en niet te vergeten: communicatie!) !
Financies: Saturnus is ook heer 2, en staat nog steeds in vernietiging in Leeuw/9: problems! Te relateren aan bestuur (Leeuw), buitenland (9), en (gebrek aan of foute) communicatie (9). Gelukkig staat het Pars Fortunae bijna knal op cusp 2: er is redding, hemelse ondersteuning (?).
...
Watch this space for future communications about Belgium and its destiny!

Verhofstadt III...

Kroon

Op 21 december 2007 om 10u 's ochtends, werd de interim/nood/overgangsregering "Verhofstadt III" ingezworen ten paleize van de Koning. Na veel gesukkel heeft ons landje weer een regering. Maar: geen definitieve regering. En met de duidelijke stelling of voorwaarde dat Premier Verhofstadt zich met pasen terugtrekt en het dan de beurt is van Yves Leterme, zaten we blijkbaar wel goed met onze voorspelling gepubliceerd op 7 november! (lees de conclusie van de voorlaatste publicatie: "Oh Dierbaar België."

Hier is de "geboortehoroscoop" van de interim-regering:

VerhofstadtIII
Eigenlijk is dit een "gebeurtenis"-horoscoop: de voorlopige tussen-oplossing regering legt de eed af, en wordt in deze kaart vertegenwoordigd door Saturnus heer 1. Heer 1 staat retrograde in Maagd, in huis 8: een regering "op retour" (!), en lichtjes gedebiliteerd (gehandicapt), en in beslag genomen door financies van anderen, en door angsten en onzekerheden. Dat beschrijft heel helder de bestaansreden van deze interim-regering!
Het regeren zelf gaat moeizaam verlopen: Mars heer 10 staat retro én in val in Kreeft én zwak in huis 6, met opposities naar Jupiter en Mercurius: veel weerstand en tegenkanting, verdeeldheid.
Ascendant in hoofdteken, heer 1 in beweeglijk teken: er toont zich weinig stabiliteit of duurzaamheid. Maar dat was natuurlijk ook niet de bedoeling! Het MC in Schorpioen geeft wel iets meer standvastigheid (of koppigheid), maar het volk is wel tevree: Maan in huis 4 in Stier.
Als dit een electie was (het tijdstip astrologisch bepaald om een specifiek gewenst resultaat te verkrijgen), dan is het toch - gezien de omstandigheden - min of meer geslaagd: duurzaamheid is (absoluut) niet gewild; wel doortastendheid en flexibiliteit: lopende zaken en dringende problemen oplossen is de boodschap, is de tààk van deze tussen-regering! Dus een actie-teken op de ascendant (Steenbok) en heer 1 beweeglijk (Saturnus in Maagd) voldoen zeker aan deze voorwaarden. En, Guy Verhofstadt màg niet blijven, het is een nood-situatie, na Pasen moet hij wég: wel ja: zowel Saturnus (hr 1) als Mars (hr 10) staan retrograde. En de oude heerser is terug, én hij is tegelijkertijd aan het terugtrekken. Prachtig hoe de hemel de aardse realiteit weerspiegelt...