BDW, 8ste installatie

romulus-victory-over-acron-1812

Even terughaken in de vorige studie van BDW’s horoscoop:
met het in gebruik nemen van het programma
Delphic Oracle (geschreven door Curtis Manwaring), dat heel sterk gericht is op de middeleeuwse en hellenistische astrologie, geef ik hier een andere weergave van BDW’s kaart, nl. met een aantal interessante Loten (Arabische Punten) erin.


Bart De Wever do


Op 10° Ram hebben we het Lot van Exaltatie, o.a. verband houdend met maatschappelijke excellentie of succes; op 24° in hetzelfde teken staat het Lot van Jupiter, Pars Victorie, verband houdend met, nou ja, succes en overwinning!
En laat nu dat teken/huis Ram, zoals voorheen toegelicht, het geactiveerd profectie-huis zijn voor dit mega-verkiezingsjaar! Om het anders te zeggen: moest er nog iemand twijfelen aan de winst en het succes, en de overwinning, van N-VA op 25 mei e.k., dan... nou ja...! En ook wel tréffend: Victorie en Uitmuntendheid gelinkt aan angst (en bezitsverlies etc). Nou!

Maar: dat wil niet zeggen dat de tegenwerking en de moeilijkheden die in vorige studie vermeld werden, komen te vervallen, nee nee.
Dat lichten we toe met gebruik van een andere hellenistische voorspel-methode: Zodiakale Ontzetting (
Aphesis). Hierbij wordt een punt voortgeschoven van teken naar teken, waarbij elk teken een specifiek aantal jaren in het leven van de geborene vertegenwoordigt. Dit aantal wordt gegeven door de “Kleinere Jaren” toegekend aan de 7 klassieke planeten.
Als we de Zodiakale Bevrijding toepassen vertrekkend van Daimon (Pars Spiritus), dan vertelt dat iets over het verloop van carrière en de algehele levensrichting; vertrekkend van Fortuna krijgen we informatie over de evolutie van gezondheid en welvaart, algehele levensomstandigheden in de loop van de jaren.

Met de verkiezingen in het achterhoofd kijken we natuurlijk naar de Aphesis van Daimon.
Volgens Vettius Valens bereikt iemand zijn hoogste top(pen) als de Aphesis van Daimon, in het 10de Fortuna-huis aankomt. Fortuna staat bij BDW in Boogschutter-4, en dus is Maagd-1 het 10de Fortuna-huis. En wat zien we in de tabel van Aphesis Daimon: juist, ja, die heeft 4/5/2014 Maagd bereikt. BDW zit nu in een top-periode, top van de top. Pas in 2034 verschuift Aphesis Daimon naar het volgende teken. Wil dat zeggen dat die hele periode (20 jaar, help!) BDW zal schitteren/verduisteren (afhankelijk van je politieke standpunt :-) ? Nee, daarbinnenin zitten natuurlijk sub-periodes waar serieuze kenteringen in kunnen voorkomen. En daar zien we dat van 16/5 tot 22/5 de sub-sub-periode Steenbok is. Hier worden dingen gerealiseerd, omdat Steenbok Mercurius bevat, de heerser van de hoofdperiode in Maagd. Vanaf 22/5 kan er een deftige “dip” komen want dan is het vaste kruis geactiveerd. Dat is vooral belangrijk omdat BDW’s béste planeet, Venus (benefic in sect) in Schorpioen staat (met ondersteuning van Jupiter, benefic contra sect), beetje geplaagd door Mars (malefic in sect en dus niet zo kwaadaardig) maar vooral verhinderd/gesaboteerd door Saturnus in Stier er tegenover, de malefic contra-sect en dus BDW’s moéilijkste planeet!
Met andere woorden: voor BDW zijn “goede tijden” ook vaak “slechte tijden”, beide zijn aan elkaar gelinkt...
Een andere reden hier is dat Waterman ook zijn “Nemesis” bevat: het Pars van Saturnus, waar rekeningen vereffend worden ahw.
De volgende sub-periode (Vissen) start op 28/5 en dan zijn de verkiezingen al voorbij. ’t Wordt écht wel spannend!
Op 23/6/2014, is de Maagd/Maagd periode voorbij en verschuift de subperiode naar Weegschaal: dan is Maagd/Weegschaal aan de orde. In Weegschaal sdtaan Maan/Uranus, en het Pars van Noodzaak (afgedwongen keuzes). Aan de overkant van Weegschaal worden Victorie en Excellentie nog ’s geactiveerd, en in Kreeft Spiritus. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er (bv. met betrekking tot de regeringsvorming) serieuze knopen door-ge-hakt moeten worden, niét tot ieders jolijt...

In plaats van de Vinger op de Pols, trachten we hier de Pen bij de Tabel te houden, om alzo terwijl de nabije toekomst zich verder ontrolt, beter inzicht te krijgen in de werking van deze Aphesis-techniek!

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 2

napoleon

Philippe I, Koning der Belgen, aflevering 2: klassiek en beetje modern

Philippe I

En dan nu een meer “reguliere” (of liever: vertrouwdere?) benadering van de geboortehoroscoop van onze nieuwe Koning:

Philippe I, 2de aflevering. (afb.: Napoleon)


Welk
temperament heeft Philippe I?
Ascendant Kreeft = Koud en Vochtig
Heer 1 (Maan) = Koud en Vochtig
Zon (lente) = Heet en Vochtig
Maan (fase) = Koud en Droog
Dat is overwegend K+V = flegmatisch: gevoelig, sensitief, ontvankelijk voor sferen en stemmingen, heeft impulsen nodig van buitenuit, afwachtend, neigend tot indolentie en inactiviteit als er geen uitwendige druk is.
Met een waterteken rijzend, is de
primaire behoefte die ingevuld moet worden om “gelukkig” te zijn, veiligheid, geborgenheid, zorg-dragen (actief of passief), gevoelsmatige betrokkenheid.

Jupiter is zonder twijfel zijn
gedragsaanduider: hij heeft volle zeggenschap zowel over Mercurius (de rede) in Vissen, als over de Maan (de emotie) in Boogschutter.
Zijn gevoeligheid komt dus op een gedreven, enthousiaste, idealistische manier naar buiten, waarbij de
gematigdheid die (per definitie!) bij de Grote Benefic hoort, enigszins verstoord is: Jupiter staat in zijn val in Steenbok, opposiet de ascendant. Daar hebben we waarschijnlijk wat bij zijn publieke optredens overkomt (-kwam?) als stroefheid, geremdheid, starheid, en soms botte reacties of handelingen: Jupiter in Steenbok wil idealen en visie in strakke georkestreerde vorm realiseren, waarbij niet gefaald mag worden en dat geeft natuurlijk een zekere “verkramping” (zeker met Jupiter opp. asc.).
Maar er kan ook een lans gebroken worden voor Venus: die maakt een scherp vierkant vanuit Ram-10 met zijn asc. ... En die Venus, in haar exiel, staat natuurlijk borg voor het op tijd en stond “voor zijn tijd spreken”, of communiceren van ongezouten politieke meningen/standpunten - wat hem in hoofde van zijn functie, niet toegestaan is! (Maar hou zo ’n impulsieve Venus maar ’s tegen!)

Effe zoeken naar Philippe’s
beste troef: er moet gekozen worden tussen de Zon, verhoogd in Ram-11 (10de teken vanaf de asc-Kreeft), en Saturnus in eigen teken Steenbok in huis 7. Uiteraard zien we liever de Zon, dan de Grote Malefic, als troefkaart (alhoewel Saturnus als dagplaneet bij deze dag-geboorte niet al té moeilijk gaat doen...). Saturnus beschikt natuurlijk wel over Jupiter hr 10 en het Gelukspunt, terwijl de Zon slechts inspraak heeft over (Uranus in 3 en) Venus in Ram-11, maar de Hitte en Droogte van de Zon gaan natuurlijk beter corrigerend werken bij het temperament, dan Saturnus’ Koude en Droogte...
(M.a.w.: het Konings-schap zou Philippe wel eens heel veel deugd kunnen doen, en een verbeterde “versie” van hemzelf oproepen!).

Volgens de
moderne, psychologische astrologie “is” Philippe de Zon in Aries-11: impulsief, actie-belust, energetisch typetje, dat vooral aan zichzelf denkt (of toch zo overkomt) door (te)veel met idealen en verlangens bezig te zijn. Dat doet hem in “de grote-mensen-wereld” verloren lopen (Mars dispositor van Zon in Ram, in Vissen-10).
Middels een traditioneel-astrologische benadering zien we Philippe beschreven door Kreeft-asc (zie hoger), en Maan heer 1 in Boogschutter-6: een gevoelig persoon gedreven door idealen, die dienstbaar wil zijn, maar in zijn pogingen om bij te dragen tot een betere wereld, verkeerd overkomt, overdrijft, of out-of-sync is (Jupiter dispositor hr 1 in Steenbok, opp. asc.).
Take your pick...

(wordt vervolgd)

Philippe I, Koning der Belgen - afl. 1

alexander-the-great

Koning Philippe I, op z’n Mesopotamisch!
Geboren op 15 april 1960, om 9u40, te Laken.

Philippe I mesopOm de geregelde lezer van deze tijdelijk ongeregelde blog te verrassen, benaderen we deze horoscoop van een koninklijke geboorte, in de allereerste plaats vanuit het oorspronkelijk, Mesopotamisch, perspectief. Wat bedoelen we hiermee? We bekijken de realiteit van het hemelbeeld, niet de platte projectie in een horoscooptekening, maar de 3-D “real picture”, als het ware.

In dit “mesopotamisch” perspectief is Saturnus, de grootste, oudste, traagste planeet van alle (we houden enkel rekening met de zichtbare planeten), deze is de “Koning”.
Jupiter is de “kroonprins” of hoog-geplaatste vazal, of om het even wie als opvolger van de Koning kan functioneren.
Mars is de “vijand”, de tegenstrever, de oorlogszoeker/maker.

Wat zien we nu op deze manier in Philippe’s horoscoop?
De “kroonprins”, Jupiter, is afwezig, wegens onder de horizon verdwenen.
De “koning”, Saturnus, Philippe zelf dus, is sterk aanwezig (boven de horizon) maar bedreigd door “weg-deemstering”: Saturnus bevindt zich in het 7de huis van de geboortehoroscoop, en zoals je op de tekening kan zien, zal het niet erg lang duren voor hij in het westen... jawel,
ondergaat. Van de scène verdwijnt...
Dat betekent zoveel als een relatief kort-durend koningsschap, en/of het nakende einde van een dynastie.
Mars, de “tegenstrever” nl., staat daarentegen héél sterk in het zenith, pal in het zuiden, de hoogste plaats aan de hemel die uiteraard in deze context dominantie en suprematie en succes, overwinning, betekent.
Wie of wat of vanwaar die Mars komt, kan in dit perspectief niet toegelicht worden door te kijken naar huis-heerschappij en dergelijke, dat was gewoon geen onderdeel in deze astrologische beschouwing. Maar in de ogen van de oude Mesopotamiers zou dit zeker een gevaar-signaal betekend hebben, voor het “Rijk van Philippe”!

In volgende afleveringen kijken we op meer traditionele of vertrouwde manieren naar deze horoscoop (die in tegenstelling tot wat velen denken over Philippe’s persoon zelve, enorm boeiend is!).

Angelina Jolie in het nieuws

Angelina Jolie: zinvolle ingreep of zelf-sabotage?

martyrstagatha


Hoe en waarom kennen we Angelina Jolie? Omwille van haar schoonheid (Venus exact conjunct Ascendant) en familiale situatie (Kreeft rijzend), welke voluit via haar film-acteren en media-aandacht publiek “beschikbaar” zijn (tot op bepaalde hoogte) (Maan heer 1 en dispositor van Venus, conjunct MC).
En uiteraard dus haar “sublieme vrouwelijkheid” (Venus conjunct Asc-Kreeft, Maan op 10). Wow!


Angleina Jolie rad


Momenteel staat ze wereldwijd in de belangstelling door haar open communicatie rondom de dubbele mastectomie die ze heeft laten uitvoeren. Dit vinden we treffend terug in de hellenistische techniek van profecties:
Met 37 jaar leeftijd beleeft Angelina Jolie nog steeds een 2de huis/teken profectie-jaar (voor profecties geef ik de voorkeur aan
whole sign-houses - WHS).
Dat maakt dat de Zon als heerser van het teken Leeuw op huis 2 (en dat tot haar spoedig volgende verjaardag), de
Heerser van het Jaar is: de planeet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de “jaar-taken”.
Wat brengt dit op de voorgrond voor dit nu nog lopende levensjaar, wat staat er op dat jaar-programma?
- Zon heer 2: financies, bestaansmiddelen, voeding.
- Zon in WSH 12: hospitalisatie, eenzaamheid, verborgen vijanden, zelf-sabotage.
- Zon geprofecteerd naar 1ste huis/ascendant: het lichaam, de vitaliteit.


Angelina Jolie rad+prof37


Een mogelijke “vertaling” van deze verbanden: welstand en getalenteerdheid (Zon heer 2) voeren, vanuit angst/eenzaamheid/onmacht/zelf-sabotage (Zon in 12), tot manifestatie op lichamelijk vlak, en (her)positionering in het leven (Zon geprofecteerd naar huis 1). Het incarnatieve voertuig (het lichaam, huis 1) wordt belaagd door zware ziekte/hospitalisatie (huis 12), dankzij beschikbare bestaansmiddelen (huis 2).
Alhoewel het 12de huis in moderne, psychologische astrologie vaak als “positief” wordt geduid en in verband gebracht met spiritualiteit, heeft het in oorsprong toch de kwalijke connotatie van “Malus Daeimon”, oftewel
Kwade Geest. Die kan zich manifesteren als “verborgen vijanden”, “onbewuste destructieve patronen”, “zonde”, “zelf-sabotage”. Het roept dan ook vragen op, of deze keuze van Angelina Jolie, zowel ten opzicht van zichzelf, als met betrekking tot het “maatschappelijk veld” (10de huis), er een slimme is geweest, dan wel een verborgen destructief karakter heeft.
We hopen het beste ! (cfr. o.a.: http://www.greenmedinfo.com/blog/did-angelina-jolie-make-mistake-acting-breast-cancer-gene-theory

Het merendeel van deze ingrijpende ingreep speelt zich af in de maand februari, wat met de maand-profecties overeenkomt met radix-10de huis/Ram. Heel astro-logisch valt de hier aangeduide periode (van 4 februari tot 4 maart) onder de heerschappij van Mars, dé aanduider van “het Mes, de chirurg, de invasieve ingreep”. Mars is effectief ook “beschikker” over het lichaam (Maan heer 1, in Ram, én conjunct Mars), en ook over Jupiter, die als heer 6 ziekte en pech vertegenwoordigt.
We hadden kúnnen verwachten dat dit ook ten tijde van de ingreep, publiek bekend gemaakt zou worden (Mars heerst ook over het MC (datgene waarvoor men bekend is) in Ram), maar het was dus wachten tot mei, toen de maand-profecties in het 1ste huis aankwamen: 1ste huis het lichaam; Maan heer 1 in Ram/10, de ingreep + publieke bekendheid).

En, laat dit duidelijk zijn: AJ is een moedige, strijdlustige vrouw (Mars in Ram op 10), die “er voor gaat”. Enkel de toekomst kan uitwijzen of dit - weerom: zowel persoonlijk als collectief - een goede strategie vertegenwoordigt.

Fyra hier, Fyra daar, Fyra nergenswaar...

VictorianGirlsCarriage

Gezien het desastreuze parcours dat de vervanger van de oude trouwe benelux-trein, die Brussel en Amsterdam prettig en efficiënt met elkaar verbond, vroeg ik me af of er iets te zien zou zijn in de astrologische “opstart” van deze fameuze Fyra.
Met een beetje zoekwerk vond ik op internet de volgende gegevens voor de allereerste Fyra-rit op dit traject:
9 december 2012 te Amsterdam, stipt vertrek om 7u41. Hier is de “gebeurtenis-horoscoop”:

Fyra start

Fyra, de trein, wordt weergegeven door Jupiter heer 1 van Boogschutter-ascendant. Hoe toepasselijk dat deze Jupiter conjunct de ster van het Nieuwe Begin staat: Koninklijke Aldebaran, de lentester! Wel jammer, dat deze Jupiter helaas heftig geafflicteerd is: retrogradeloop, en in het teken van zijn Vernietiging of Exiel. Maar wel lekker sterk in het 7de hoekhuis: dat knalt er uit!
Aldebaran is een Mars-achtige ster, en Jupiter’s dispositor Mercurius valt in Schorpioen ook onder Mars-invloed; Mars heeft hier dus wel wat in de transport-pap te brokken. Mars staat niet slecht, in zijn verhoging in Steenbok, en is relatief sterk in het 2de huis. Zijn heerschappij hier over het 12de huis van verborgen vijanden, langdurige opsluiting (!), en het 4de huis van bodem, het verborgene, het einde, én dispositor van een onvoorspelbare maar sterke Uranus, werkt via contrantiscion toch (duidelijk) mee door op Jupiter. Beide “malefics” Mars en Saturnus, kunnen goed met elkaar overweg hier (mutuele receptie) maar gelukkig is Mars de malefic in sect: aangezien dit een nacht-horoscoop is, zal Mars zich niet van zijn allerergste kant laten kennen - gelukkig.
De reputatie van de trein is er natuurlijk aan (Uranus opposiet MC; onbetrouwbare kwaliteit).
Neptunus in 3 staat véél te ver van de cusp af, om betekenisvol of belangrijk te wezen, maar grappig (?) is wel dat Saturnus, dé ambetante slechterik hier (hoort bij de dag en is dus uit sect in deze horoscoop), via spiegelpunt conjunct cusp 3, het verkeer, de dagdagelijkse verplaatsing, staat: traagste planeet, én in een vast teken: dat bolt duidelijk n-i-e-t...

NS, NMBS, misschien bij de volgende opstart van een nieuwe lijn (of liefst daarvoor) een astroloog raadplegen?

Antwerpen, de burgemeester-sjerp (deel 2)


secret_meeting__repin__1883


(gelieve eerst het vorige artikel te lezen, indien u dit nog niet gedaan hebt…)

Met de “Borgerhoutse rellen” die aanleiding gaven tot BDW’s bekritiseerde uitspraak dat ’t Stad NIET van iedereen is, werd dus de late asc (27° Tweelingen) van de oorspronkelijke uurhoek verklaard, en vervuld: er is iets belangrijks veranderd.
Dus: de vraag kan opnieuw gesteld worden! Dat deed ik dan ook op 18/9, om 9u51:


Antwerpensjerp2


Zelfde vraag, andere datum, andere aanduiders: alle hoeken in cardinale tekens: verandering???
PJ wordt aangeduid door (nog altijd) heer 10, in deze uurhoek is dat de Maan, en die staat sterk op Spica en conjunct de asc in huis 1.
BDW wordt aangeduid door (nog altijd) heer 4 (de opposant), in deze uurhoek een sterke en geëxalteerde Saturnus op het eind van Weegschaal, in 1.
Maan is iets sterker dan Saturnus (accidenteel; essentiele waardigheid doet er in dit type vragen niet toe).
Dit is toch wel een bizar resultaat, aangezien een conjunctie nu niet noodzakelijk op coïtus, maar dan toch zeker wel op “co-habitatie” wijst: samenwoonst, of in context: samen regeren… Er is mij gewezen op reeds gemaakte “afspraken”, en dit zou dus kunnen betekenen dat PJ blijft, maar moet regeren met de partij van BDW (PJ is van Antwerpen, maar NVA is sterk, heel sterk). Merk op dat Saturnus via antiscion nauw conjunct Neptunus staat: een logische vertaling zou kunnen zijn dat BDW een “verdwijn-truc” uithaalt (hij wordt eigenlijk verkozen, maar neemt de verantwoordelijkheid (de sjerp) niet op.
Kijk even mee naar de sterren: Maan staat conjunct Spica: geniet bescherming; succes, honneurs en welvaart vanwege Mercurius-, Venus- of Jupitermensen (BDW heeft een sterke Jupiter en is Mercuriaal begiftigd).
Saturnus-antiscion conjunct Fomalhaut: wijst vooral op wereldlijk verlies (door bedrog, handeltjes, vanwege vriend, vijand of gezel).
MC conjunct Procyon: succes, maar gevolgd door teloorgang. PJ haalt het, maar moet inboeten.
Of zoiets.
Pfff.

EHEC-bacterie: manmade ???

drops_wo

Naar aanleiding van een web-artikel dat ik vandaag toegezonden kreeg over de mogelijkheid (? bewijs!) dat de EHEC-bacterie die Europa nu toch wel een beetje in haar ban houdt, stelde ik de vraag of dit nieuws, dit bericht, de waarheid weerspiegelt...

Dit is de bijhorende uurhoek:
EHEC manmade? 110607

Het gaat erover dat de dodelijke EHEC-bacterie gefabriceerd zou zijn in laboratoria, als een opstap tot het verder vervreemden van de westerling van de natuur, door hem bang te maken voor natuurlijke voeding (: groenten!), en hem/haar dus richting chemie/synthetisch voedsel te sturen (zodat de voedings-[multinationals zoals Monsanto e.v.) mega-winsten kunnen blijven maken!!!

John Frawley schrijft op blz 164 van The Horary Textbook: (Is the rumour true?)
- the angles of the chart should be in fixed signs
- L1, L3, the Moon and the Moon’s dispositor should be in fixed signs and angular houses, or at least in fixed signs and succedent houses

Wat vinden we in deze uurhoek?
- asc fixed: OK
- MC fixed: X (= niet OK)
- L1: Mars in Stier-7: OK, OK
- L3: Saturnus in Libra-11: X, OK
- Maan in Leeuw hoog in ’t zuiden, edoch in vallend huis: OK, X
- dispositor van de Maan: Zon in Gemini-8: X, OK

Dat is 6x OK, en 4x niet-OK, of 6 keer juist, en 4 keer niet juist... Hoe moet je dat nu interpreteren? ’t Is de waarheid, maar slechts voor 60%???

JF schrijft ook nog bij het begin van het hoofdstuk over 3de-huis vragen:
we are looking for testimonies that it (the rumour) is true. If we have fewer or none of these, it will by default, be false. A void of course Moon indicates that nothing comes of it, true or false.

Hebben we hier een afhoudende Maan? Hangt er van af welke definitie je gebruikt!
a) Maan maakt geen aspect meer vanuit het teken waar ze in staat: dan is de Maan hier VOC, er komt niks van.
b) Maan is niet binnen orb van een aspect wanneer zij het volgende teken ingaat: oeh, een scherpe driehoek met Jupiter (in het 6de huis van ziekte), dus niet afhoudend: er komt wat van...

Dieper gravend en de klassieke regels achterlatend, zijn volgende details toch wel heel erg beschrijvend voor de vraagstelling:
- Zuben Elgenubi op de asc: It causes malevolence, obstruction, an unforgiving character, violence, disease, lying, crime, disgrace, and danger of poison.
(Vivian Robson, p. 205)
- Maan conjunct Regulus:
Occult interests, powerful friends, danger from enemies and false friends, gain by speculation, public prominence, great power, honor, wealth, benefits seldom last, violence, trouble and sickness. Make women high spirited and independent.
(VR, p. 196)
- Mercurius op Aldebaran:
Affects the health and domestic affairs, prominence through mercurial (!!!) matters, material gain, and many learned friends.
(VR p. 121)
-
Zon conjunct Rigel:
Bold, courageous, insolent, unruly temper, hasty actions, bloodshed, many enemies, great good fortune, military success.
(VR p198)
- V
enus conjunct Algol (de meest malefice ster aan de hemel):
Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes misfortune, violence, decapitation, hanging, electrocution and mob violence, and gives a dogged and violent nature that causes death to the native or others. It is the most evil star in the heavens.
(VR 124)

Als dit al IETS aantoont, is het wel dat de uurhoek gegrond is, radicaal en pertinent!

Wat denk jij ervan?

hoe kan het anders: William & Kate !

marriage2

Sprookjeshuwelijk van Prince William en Kate Middleton, of toch…?

Uiteraard kan ik niet achterblijven mbt het nakende “huwelijk van de eeuw” (of was het “van het jaar”?).
Gepland voor vrijdag 29 april e.k., 11u, in Londen, levert dat volgende “event”-horoscoop op:

PW huwelijk

Wat moeten we hier nu van maken…? Bekijken we het als een “event”- of gebeurtenishoroscoop, met uurhoek-brilletje op de neus, dan ziet het er toch niet onverdeeld goed uit (tja, ook Royals hebben zo hun problemen :-)):
- vast teken rijzend: goed, geeft stabiliteit.
- 1ste graden rijzend: nieuw begin, te vroeg, er kan veel veranderen.
- asc staat via antiscion gevaarlijk tussen Algol en Alcyone (brrr…).
- heer 1 staat rijkelijk koninklijk in huis 10 van wereldse faam en belangstelling te stralen.
- Maan… ocharme ochheere… Maan is afnemend en leeglopend (
void of course): zij maakt geen enkel aspect vanuit Vissen meer, en ook niet als ze Ram binnenloopt: het huwelijk zal in “kracht” of “kwaliteit” minderen (de Maan is ook peregrien, geen essentiele waardigheid) (afnemende Maan) en het (huwelijk) zal allemaal niet gemakkelijk gaan (afhoudend). En dan spreken we niet over Uranus, waar de Maan natuurlijk wél onmiddellijk conjunct mee gaat staan, eens de tekengrens over (lees: breuk, onverwachte wendingen). Om zeker te zwijgen over Scheat, een zeer onfrisse vaste ster op het einde van Vissen, waar de Maan eerst nog ff conjunct mee zal staan. En de oppositie van de Maan via antiscion met Uranus laten we dan ook maar achterwege. Nee, dat ziet er niet zo goed uit.
- En de Zon (uiteraard significator van Prins William), hij kan Saturnus heer 7 niet zien! Heer 7 is natuurlijk Kate Middleton. Saturnus in verhoging in Weegschaal, en sterk in hoekhuis 4, maar beschadigd door retrogradeloop: Kate wordt benadeeld door/in het huwelijk.
- Venus dispositor van Saturnus en heer 4, staat accidenteel enorm sterk: pal in het zuiden, de “liefde” schittert voor de hele wereld, maar jammer genoeg is Venus hier in haar exiel in Ram en kan dus niet echt veel goeds doen.
- Dan staat Mars er beter voor: in eigen teken Ram en nog rijkelijk sterk in huis 10, en geholopen door benefic Jupiter (nauw conjunct).
Mars is heer 5, Jupiter heerser vanhet 5de teken vanaf de ascendant, in oude symboliek de aanduider van kinderen, en Mercurius is ook een natuurlijke aanduider van kroost. Laat Venus als heer 4 dan nog de familie, en dus ook de
Dynastie vertegenwoordigen, dan leggen 5 (!) planeten in huis 10 wel erg sterk de nadruk op nakomelingenschap! In de hellenistische astrologie is 10 het huis van de praxis, van wat men doet en in de wereld neerzet; een “oude Griek” keek dan ook naar huis 10 om iets over kinderen te weten te komen! En Mars heer 5 conjunct de planeet van overvloed Jupiter, belooft véél kinderen (en gezien de nauwe conjunctie kan dat best heel snel gaan).

En wat als we ‘r een “eenvoudige” electie van maken?
Ooh, wat mooi, ze trouwen op de
dag van Venus en in het uur van Jupiter! Yes!
Oei, we zitten natuurlijk wel met die afnemende Maan, da ’s toch niet goed.
Maar wacht even, met dit zomers weer is het natuurlijk heerlijk
surfen en zo kwam ik (weer) terecht op de blog van een klassiek-astroloog collega: Yuzuru. En dankzij zijn artikel over het koninklijke huwelijk, werd ik weer herinnerd aan 2 belangrijke punten i.v.m. electies:

1) voor een deftige electie kàn je niet zonder de geboortehoroscoop van de betrokkene(n) !!!
OK, jammer genoeg is van KM geen geboortetijd bekend, maar we hebben natuurlijk allemaal wel de kaart van William:

PW radix

- William’s ascendant staat mooi op de NMK van het huwelijk in huis 5 (daar heb je die kinderen weer…) met Regiomontanus huizen (conjunct cusp 6 met Placidus - iek).
- die afhoudende Maan van het huwelijksgebeuren staat mooi driehoek op William’s geboorte-Venus.
- huwelijks Mercurius in 10, is heer 7 in de radix van William.
- Jupiter is wel radix-hr 12, en event-hr 9 (12de van huis 10 = geheime vijanden van de koning).
- Venus van de huwelijkskaart staat exact opposiet geboorte-Mars conjunct Vindemiatrix, en Mars is in beide kaarten heer 10.
Zo zijn er dus voor-, en nadelen… Overdacht en uitgewerkt misschien toch door een astroloog, die maar een héél nauw tijdvenster kon gebruiken? We zullen het wellicht niet snel te weten komen. Feit blijft dat William zijn radix-Venus, net als zijn moeder, conjunct Algol heeft staan, wat toch potentieel gevaar inhoudt dat liefde en vrouwen/plezier (Venus), buitenlandse reizen of religieuze aangelegenheden (Venus heer 9), of zelfs gezin/familie/dynastie (Venus heer 4), hem vroeg of laat schade berokkenen en verdriet veroorzaken (Algol).

2) aangezien het over een
event van een Koninklijke Familie gaat, mogen we toch ook wel even naar het grotere plaatje kijken: de mundaan-kaarten.
Met de jongste Ram-ingress zie ik geen verband, maar de laatste Zonsverduistering geeft wel connectie:

UK EclSol 2011-1-04

Dat “verloren Maantje” van het huwelijksgebeuren, pikt de oersterke Jupiter van de eclipshoroscoop op!
En die “pieterige” Venus in haar vernietiging in Ram, is gewoon een ijzersterke variant van de eclips-Venus: daar staat zij, eveneens heer 4, in haar vernietiging in Scorpio, maar ook weer knal op het MC…

Ook al heeft William op liefdesvlak zijn radixthema niet echt mee, toch wensen we het jonge (?) koppel alle mogelijke geluk en vervulling toe, in zoverre hun bestemming dat belooft en toelaat...
Wanneer is Kadhafi weg ?

painting.jpg12

Terwijl ik rustig stond te douchen, mijmerend over allerhande, met name de nieuwsgeving die ik kort daarvoor gehoord had, èn George Van Zanten’s uurhoek in de Anima Astrologia van maart 2011 (met betrekking tot Mubarat/Egypte) indachtig, had ik plots een sterke aandrang om een vraag te stellen:
“Wanneer zal Kadhafi verdwijnen uit Libië/de macht afgeven - vrijwillig of gedwongen?”
De badkamervloer bespetterend, noteerde ik het tijdstip van die vraagstelling om ze hiernavolgend rustig te analyseren.
(Ja, het leven van een traditioneel astroloog is met momenten gezapig en ontspannen!)
Kadhafi wanneer weg? 110408
Kadhafi is de Baas van het Buitenlands Land Libië.
Buitenlands Land = huis 9 van de uurhoek; Baas daarvan is het 10de van 9: oorspronkelijk 6de huis van de uurhoek.

Venus is de dagheerser: Venus vertegenwoordigt de Islam, OK.
Maan is de uurheerseres: ik sta op het moment van de vraag te douchen = water, OK.

Mocht ik (of iemand anders) toch nog twijfelen aan de radicaliteit van deze uurhoek, cusp 9: het buitenland - en hier dus expliciet Libië -, heeft
Altair op zijn gedraaide ascendant. Lees mee in Vivian Robson en verbaas u:

“Opinions are divided as to the exact nature of this star. Ptolemy gives Mars and Jupiter, Wilson, Saturn and Mercury; Simmonite, Uranus; and Alvidas, Uranus and Mercury in sextile to the Sun. It confers a bold, confident, valiant, unyielding, ambitious and liberal nature, great and sudden but ephemeral wealth, and a position of command, makes its natives guilty of bloodshed, and gives danger from reptiles. [Robson*, p.135.]” (vetjes van mij)
Cusp 9 van de uurhoek is de “ascendant” van Libië, waarover de vraag gaat, en vertegenwoordigt dus het volk. Maar we weten dat het volk uit 2 kampen bestaat! Misschien wordt dit weerspiegeld door Saturnus die als heer 9/gedraaid heer 1 het Libische volk vertegenwoordigt, in Weegschaal verhoogd en retrograde: enerzijds bekrachtigd (exaltatie), anderzijds verzwakt (retrograde). Die Saturnus is echter tegelijkertijd ook nog gedraaid heer 2, én ook nog gedraaid heer 12: enerzijds de bronnen en bezit van het volk/het land, anderzijds de verborgen vijanden ervan.
Wat - uurhoek-technisch dan toch - fijn om vast te stellen is: Saturnus/het volk, staat in het 12de huis van de Grote Broeder/Leider/Tiran Kadhafi! Generaal Kadhafi als Baas van het Buitenlands Land, is natuurlijk het 10de huis (leider) van het 9de (buitenland), wat het radicaal 6de huis van de uurhoek oplevert. Saturnus gedraaid heer 1, staat in huis 5, of het 12de van 6, gedraaid huis 10. Het “volk” is de verborgen/geheime vijand van de Leider.
yes, indeed. Het volk staat er dus verzwakt maar/en bekrachtigd bij (exaltatie, retrogradatie).
Wat voor iemand is Kadhafi? Hij wordt weergegeven door Mars, gedraaid heer 10, in eigen teken Ram op 4°46. Enerzijds sterk (in domiciel) en in opvolgend huis 11, anderzijds ongunstig (gedraaid huis 6 van tegenslag). We zouden modern-psychologisch gewijs zeker kunnen spreken van een vurig impulsief karakter, iemand die van kick en uitdaging houdt, en een gevaar voor zichzelf en omgeving kan zijn, door explosieve ondoordachtheid.
Maar, laat ons het even opzoeken in
Christian Astrology, van William Lilly. Aangezien Mars in eigen teken staat, geldt de beschrijving onder “Manners, when well dignified”: “In feats of war and courage invicible, scorning any should exceed him, subject to no reason, bold, confident, immovable, contentious, challenging all honour to themselves, valiant, lovers of war and things pertaining thereunto, hazarding himself to all perils, willingly will obey nobody; nor submit to any, a large reporter of hiw own acts, one that fights all things in comparison of victory, and yet of prudent behaviour in his own affairs” (CA p. 66). Als dat geen correct portret is!

Hoe staat Kadhafi ervoor? Mars Mars (Kadhafi) separeert van Uranus: er heeft zich een onverwachte wending voorgedaan, jawel! Mars appliceert vierkant op Pluto in gedraaid 2de huis van regering/Kadhafi: omwenteling ivm bestaansmiddelen/ bronnen/troepen: dit levert een beeld van een totaal onverwachte of/en alles omwentelende verandering (mbt leger, oliebronnen, regeringsleden …).
Mars (Kadhafi) stevent ook af op een oppositie met Saturnus retro; dat dit oppositiepunt samenvalt met de graad van de voorgaande lunatie (nieuwe maan op 13° Ram)
én vierkant de eclipsgraad van januari jl (13° Capr.) oogt zeker niet goed. Alleen is er de vraag: niet goed voor WIE? Antwoord: voor geen van beiden! Mars en Saturnus hebben een wederzijdse negatieve receptie: Mars staat in de Val van Saturnus, Saturnus staat in de Vernietiging van Mars… Een oppositie van Mars en Saturnus is een typisch oorlogs-aspect; het kan er vrees ik alleen maar erger op worden, of het komt - wat in de media al vaak geopperd werd - tot een finale breuk in Libië, wat dan uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel.
Of misschien werkt Saturnus hier “gewoon” als het ultieme “stop”-teken des hemels:
tot hier en niet verder…

Wanneer is het zover?
In ephemeris-tijd clasht Mars exact met Saturnus, doorgeschoven tot op 12/46 Ram, op 18 april e.k.
In uurhoek-tijd: Mars heeft exact 8° te overbruggen, dus 8 tijds-eenheden. Dagen, weken, of maanden?
8 dagen zou uitkomen op 16 april, wat natuurlijk dicht bij de ephemeristijd ligt; maar omdat Mars, de applicerende planeet, in een hoofd-teken en vast huis staat, zou de gemiddelde tijdseenheid waarschijnlijk zijn, en wordt een mogelijke
full-stop van Kadhafi gemanifesteerd rond 8 juni…

Natuurlijk kan het ook zijn dat we, de wereld, moeten wachten tot Mars zijn
domiciel verlaat, en in verbanning gaat in Stier!
Ephemeris-tijd: 11 mei e.k.
Uurhoek-tijd: volgend jaar ?

Als het bloedvergieten maar niet te lang voort duurt…

Bart De Wever & Elio di Rupo samen...

... gespot op romantisch onderonsje !
marriage

Hahaha, (flauwe) 1 april-grap…


België eindelijk een regeer-akkoord!
predell2

Hahaha, ik houd het niet meer!
(sorry :-)

Laurent, Prins van Fratsendom
En nu is ’t ernst !
17gilles
Weeral het nieuws gehaald hebbende dankzij zijn status van “ongeleid projectiel”, vond ik het interessant om Laurent’s horoscoop nader te bekijken.
Prins Laurent
Deze jongste telg van ons Belgisch Koningshuis heeft Jupiter heer van Boogschutter-asc, retrograde in Ram in huis 4 staan, opposiet Mercurius heer 7 in 10, én MC, beide in Weegschaal.
Ongeleid (retrograde) projectiel (Jupiter hr 1 in Ram) dat zowel thuis (Jupiter in 4) en buitenshuis (MC) amok maakt (oppositie), de regering in verlegenheid brengt (MC) en ook zijn partners’ reputatie kan schaden (Mercurius hr 7): het kan haast niet mooier neergezet worden in astrologische factoren!
Toch moet ik toegeven dat ik me verwacht had aan een Mars, of toch
minstens een Maan buiten de grenzen (Out Of Bounds: OOB; planeet met declinatie groter dan 23°26 N/Z), wat extreem sterke manifestatie van dat planeetprincipe meebrengt (denk Tiger Woods met zijn buitenechtelijke affaires, of recenter Charlie Sheen met zijn redelijk fout gedrag: beide zijn de gelukkige (?) bezitter van een Mars OOB…)
Maar nee, niks daarvan, allemaal braaf in ‘t gareel lopende planeten - declinatiegewijs dan toch…
Als “
moderne gebruiker” wijs je natuurlijk onmiddellijk naar het exacte vierkant van Uranus op 8/36 Virgo met de asc op 8/49 Sagittarius! En dan spreek je misschien zelfs van een sterke drang tot individualisering (Uranus, exact aspect) die er “wat moeilijk” uitkomt (vierkant). Als traditionalist neem je hier wellicht dat aspect wel mee (‘t is tenslotte écht wel exact!), waarbij je de invloed van Uranus dan eerder duidt als die van een contra-productieve Vaste Ster. Uranus wordt klassiek vooral geassocieerd met breuk, rebellie, destructieve opstandigheid. En rebelleren kàn onze Prins!

Maar, hoe zou een astroloog van vóór de ontdekking van Uranus dit onontkenbaar kenmerk van Laurent’s persoonlijkheid dan gezien hebben?
Wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor:
1) Jupiter heer 1 retrograde: retrogradeloop werd vroeger gezien als een ernstige afflictie: de planeet die achteruit beweegt, gedraagt zich (ver)storend en abnormaal, kan niet goed functioneren.
2) Jupiter in Ram geplaatst, brengt “schade” toe aan Venus, die in Ram haar vernietiging heeft. Venus is heer 10: eer en reputatie, het handelen in de wereld; Jupiter is als heer 1 Laurent zelve: Laurent schaadt zijn eigen aanzien in de wereld.
3)
Antares rijzend:
- According to Ptolemy it is of the nature of Mars and Jupiter. (en Jupiter staat in Mars’ teken).
- A Mars nature, in which the powers of Mercury and Jupiter and Saturn are also added. Antares makes people tough, belligerent and pugnacious. This is an important star for military personnel and is said to convey mental alertness, strategic ability and courage and to make dare-devils, especially if tied up with the MC, Ascendant, Sun or Jupiter. If associated with Mars, courage is said to become foolhardiness, leading to increased dangers. Natives with this particular configuration have to be prepared at all times for sudden incidents, unforeseen events and potential accidents. According to tradition, Antares is of violent character and is credited with being significant for a violent death, either in battle or by process of law. (Elsbeth Ebertin)
-
If Rising: Riches and honor, violence, sickness, benefits seldom last. (Vivian Robson)
4) Mars, dispositor van Jupiter heer 1, Venus en Maan, essentieel sterk in Scorpio, maar verzwakt in huis 12, en vooral daardoor verbonden met verborgen vijanden, zelf-sabotage…
5) nog een 2de Koninklijke Ster aanwezig:
Zuben Elgenubi conjunct Maan - in huis 12…
-
Trouble through opposite sex, wrongful accusations, disgrace, ruin, mental anxiety, loss of relatives, many dissapointments, much sickness, disease in those parts of the body ruled by the sign (V. Robson)
6) Gedragsaanduider: Saturnus is een kandidaat, wegens sterk verbonden met Maan en Mercurius (exact vierkant met de Maan, en exaltatieheer van Mercurius in Libra), en dan zou je toch een beetje ernst en degelijkheid verwachten! Maar… Saturnus staat retrograde, en ondanks horend bij het Licht van de Tijd (Saturnus is een dagplaneet, en is thuis in een daghoroscoop) moet hij vanuit de “foute” hemisfeer werken, van onder de horizon uit, en dat gaat dan niet zo goed. Het eigenzinnige en vrijpostig-onderzoekende van Waterman komt dan samen met die retrogradeloop weer fout naar buiten.
Overigens voel ik zelf een Grote Verleiding, om - omwille van het exacte vierkant met de ascendant - Uranus als gedragsaanduider te beschouwen… Zouden William Lilly en Voorzaten zich nu in hun graf omdraaien?…

Nog even dit meegeven: Prins Laurent is ten tijde van de gehekelde feiten (officieel afgekeurde reis naar Congo mét politieke ontmoetingen) 47 jaar. Dat betekent een 12de huis/teken
profectie: zelf-sabotage en langdurige problemen vormen een thema voor dit levensjaar. Vertrekkend vanaf het 12de huis/teken als zijnde oktober 2010, komt Jupiter in Ram/4 overeen met maart 2011. Eind maart/begin april staat transit Mars (de Lord of the Year) exact vierkant het gelukspunt in huis 1...

Nieuwe regering voor België?

Na al die mundane herrie, even ontspannen met een uurhoekje!

abdicationCharles5

Ik heb me, net als zovelen wellicht, al verscheidene keren afgevraagd wanneer dit Belgen-land opnieuw een regering zou hebben. Tot ik me er daadwerkelijk bij neer zette, datum en tijd noteerde van die vraag, en de uurhoek berekende:

Be nwe regering?
Jaja, haast een maand geleden werd deze UH geboren; en omdat we nog steeds zonder regering zitten, wil ik ‘m nu lezen…

Eerste twijfelpunt: is het tiende huis van deze UH nu de bevraagde nieuwe regering, of gewoon de huidige ontslagnemende regering? Wellicht spreekt de UH voor zich: Mars, heer 10, is redelijk beschadigd door de nabijheid van de Zon. Niet dat de ontslagnemende regering compleet vleugellam is - gelukkig -, maar toch serieus beperkt in haar reikwijdte en dus verzwakt (Mars in vallend huis 6).
Ook het Gelukspunt in Stier, het 2de teken in huis 10, verwijst als aanduider van Groot Fortuin naar de broodnodige nieuwe regering.
Bovendien correleert het MC op de lààtste graden van Ram met de korte wijle dat de ontslagnemende regering nog wat lakens mag uit- of verdelen…
Venus wordt dus de aanduider van de nieuwe regering!

Dan, tweede twijfelpunt: hoe gaan we dit
timen?
Dat late MC geeft al een mogelijkheid: goed 2° te gaan, alvorens het MC van Ram naar Stier springt. 2 Tijdseenheden (of ietsje minder): 2 weken zijn al voorbij; 2 maanden te tellen vanaf vraagdatum lijkt niet onwaarschijnlijk en dat levert een datum op rond 25 maart (2011; we gaan er van uit dat er geen
jaren mee gemoeid zijn!).
Andere benadering: ik - wij - het volk, worden aangeduid door Zon heer 1, op 6° Waterman. Die gaat een sextiel maken met Venus op 20° Boogschutter. Daar Zon en Venus nooit meer dan 47 longitudinale ° van elkaar verwijderd kunnen zijn, moet dat een aspect van de Zon in zijn voortgang naar de positie van Venus in de UH zijn. Zon heeft met andere woorden 14° af te leggen. 14 TU: dagen kan niet, er zijn er al 14 voorbij; weken is een realistische optie, alhoewel geen fraaie: 3 ½ maand vanaf 26 januari, dus ongeveer halverwege mei ‘11. Pfffff….
Of zou een aspect van de Zon met het Gelukspunt op 17Stier de aanduider zijn? Dan moet de Zon slechts 11° voortschuiven om een vierkant te maken: 11 weken na 26/1, ofwel laatste week van april…

De Maan is natuurlijk mede-aanduider van ik-wij-het volk. Deze UH bewijst dat het -
au contraire van de peptalk in de media - toch niet zo fraai is en vlot gaat zonder regering: Maan in val in Schorpioen, en notabene nog in de Via Combusta… Bah!
Kleine 9°, voordat de Maan via oppositie kontakt maakt met het PF: dat zal dan wel een dikke 2 maanden zijn he, dus 1ste week van april…

Of zou Mars heers 10 tóch de nieuwe regering zijn? In dat geval geeft Zon conjunct Mars de timing: die conjunctie gebeurt wel niet binnen 2°, maar pas als Mars 15° Waterman bereikt heeft, gaat de Zon er pal bovenop staan. Da ‘s dus een te overbruggen afstand van…9°! Dat lijkt een zekere consistentie te geven. 9 TU, oftewel 9 weken in dit geval, komen we terug uit op 2 maand en 1 week na vraagdatum, te weten 1ste week van april…

Wie gokt… ?

Herman Van Rompuy Europees Premier?

image

Paar dagen geleden, de krant lezend, vroeg ik me toch af of Herman Van Rompuy (Herbert, voor de Engelsen!) verkozen zal worden als eerste Europees Premier. De berichtgeving hierover is zeer verwarrend - en zeker voor de gewone burger cryptisch, met verborgen agenda’s enz -, en omdat die gebeurlijke verkiezing het regeren van België toch weer wat op zijn kop zou/zal zetten, vond ik het de moeite om er een uurhoek voor te maken, en noteerde als volgt:

image
Voor liefhebbers van Planeet-uren: de uurhoek is zeker radicaal, en dus duidbaar, want heer 1 en de uurheerser zijn een en dezelfde planeet: Jupiter.
Met 10° Boogschutter rijzend, wordt de sfeer ook duidelijk gekleurd door Antares op de ascendant: het Hart van de Schorpioen, een zeer Martiale ster die vaak te maken heeft met het einde van dingen, het beëindigen van cycli, strijd, e.d. Het einde van het Oude Europa, het einde van Van Rompuy als locaal premier?
Herman Van Rompuy zelf, als premier van Belgenland, wordt aangeduid door Venus heer 10, essentieel zwak (in vernietiging) in Scorpio, essentieel begunstigd in huis 11 van “the Gifts of the King”.
Venus in Schorpioen moet “antwoorden” aan Mars, haar heerser. Mars is de heerser van het 2de teken in huis 10, en als dusdanig aanduider van een “nieuwe/volgende/alternatieve job”: het Europees Premier-Schap. Gezien HVR (Herman VAN ROMPUY, niet VAN ROEY! LOL) zijn eigenste uitlatingen, moeten we dit eerder vertalen als een “in de ban zijn van, beheerst worden door” dan als “houden van, uiterst verlangen naar...”
Omdat Venus een vierkant gaat volmaken met Mars op 13 Leo/8, neem ik aan dat HVR de “job” krijgt, zij het niet zonder moeite of via een vlekkeloos parcours. Er blijken (uit de media) inderdaad heel wat pro’s te zijn voor Hermie, maar ook heel wat contra’s; Venus en Mars staan in een gemengde positieve receptie: Venus in de ban van Mars, Mars in term van Venus - wat zeer realistisch lijkt: (nog altijd volgens de berichtgeving) HVR krijgt het premierschap ahw opgedrongen, terwijl het voor het premierschap op zichzelf uiteraard weinig uitmaakt wie of wat er gekozen wordt. Met uitzondering van een paar Eu-staten, lijkt er toch een vrij grote consensus voor Herman te zijn.
Een tweede positieve aanduiding is dat Venus via antiscion conjunct Jupiter staat; Jupiter is niet alleen Jupiter, aanduider van groei en expansie, maar ook dispositor van het Gelukspunt, de “Trofee”, de “Te Winnen Prijs”. Via enig “achter-de-schermen” werk, krijgt Herman de job.

Dus, vanuit mijn beperkte ervaring en mogelijkheden, verwacht ik dat Herman VR (“hij die geen charisma heeft” volgens een van de vele buitenlandse commentaren) binnenkort een promotie krijgt en daadwerkelijk in geschiedenisboekjes van de toekomst vermeld zal worden als de 1ste erpeese premier!

Verwarrend dan weer, is de positie van Vindemiatrix op het MC, de ster van “weduwen en wezen”, maar ook van de “gezondene”. Verwarrend wegens:
- het betekent dat HVR afscheid neemt (van huidige job)
- het betekent dat hij verlies lijdt, “weduwnaar” (Van Europa) wordt
- het betekent dat hij een “missie” heeft (Europa?)
- ...

We zullen het snel weten: in principe morgenavond (ik schrijf en publiceer dit artikel op de avond van 18 november 09) moet er definitief gestemd worden.
Het zou zéér interessant zijn, indien we HVR's geboortehoroscoop konden vergelijken met die van Europa; denk aan, of vergelijk met, de interactie tussen Barack Obama's kaart met de stichting van Amerika...
Dus, als een van jullie enthousiaste lezers, beschikt over betrouw- en controleerbare geboortegegevens voor Herman Van Rompuy: ik werde u zeer dankbaar als u ze kon mededelen!

De volksraadpleging over "De Lange Wapper"

01parabl


Aan de vooravond van de volksraadpleging kriebelt het toch te hard om er géén astrologische blik op te werpen, vandaar deze “oefening”.
Ik heb lang getwijfeld over het trekken van een uurhoek, maar enkele pogingen daartoe liepen op een sisser uit. Ik had nl. al eens de vraag gesteld: “komt de Lange Wapperbrug er?” Bij het bestuderen van de tekening wist ik begot niet welke aanduider ik moest gebruiken! Het 4de huis staat voor “ ‘t Stad”, als bewoners van ‘t Stad geldt natuurlijk ook de ascendant en hr 1 als aanduider van “hier en nu”, “mijn stad”. Bouwwerken en specifiek bruggen worden - volgens moderne auteurs althans - aangeduid door Saturnus, maar ook ondergrondse dingen zoals het alternatief van de tunnel, horen bij huis 4 en Saturnus! Ik raakte er dus niet uit wijs.
Op het moment dat ik me bedacht dat het misschien wel neerkwam op een “wij-tegen-zij” vraag (schrijver dezes is nl. een uitgesproken tegenstander van de Lange Wapper), had ik blijkbaar in een opwelling van frustratie de UH al weggesmeten.
Met de opstart van de nieuwe opleiding klassieke astrologie, kwamen “event”-horoscopen terug op de voorgrond en besloot ik de Lange Wapper-kwestie op deze manier te benaderen: een horoscoop voor de start van de volksraadpleging, morgen zondag 18/10/2009, om 8u, te Antwerpen (uiteraard).

image


En kan het anders dan ook hier een heel gemengd beeld te krijgen..?
Wat uiteraard onmiddellijk opvalt is de nieuwe maan configuratie in het 1ste huis (dat ook het gelukspunt op de ascendant staat, is geen “gunstig” iets persé, het toont gewoon dat het moment van de raadpleging met nieuwe maan gebeurt). Het is dus iets nieuws, een nieuwe start. De Maan staat op 14” van de Zon af: dit is een Cazimi-maan, “in het hart van de Zon”: de Maan is uiterst bevoordeeld, sterk en gunstig. Maar wat vertegenwoordigt de Maan? Als natuurlijke aanduider staat zij voor het volk - ha, het volk wordt geraadpleegd? Ja, maar de Zon als natuurlijke aanduider van de regerende macht, staat hier wel malefic: in zijn Val in Weegschaal. Een foute regering dus (denk aan havenschepen Marc Van Peel bv, die zich in het Oosterweel-dossier al geout heeft als anti-democraat (“er moet geen rekening gehouden worden met het resultaat” ). Kris Peeters, president van de Vlaamse Regering en van dezelfde politieke signatuur, die net als Open VLD lobbiet voor de brug, zegt dan tenminste nog van er wel rekening mee te willen houden...
Accidenteel, specifiek voor deze uurhoek, is Maan als heerser van het 10de huis, de regering! Sterk geplaatste overheid (cazimi) maar toch licht beschadigd door de malefic Zon (en Zon heerst hier niet over een huis).
Waar voert dat naartoe? Maan wordt beheerst door Venus, en Venus staat kwalitatief opperbest (in eigen teken) maar extreem zwak en weggedrukt in het 12de huis van verborgen vijanden, bedrog, manipulatie, onkunde, sabotage.
Arcturus, op 24+ Libra, staat conjunct Zon en Maan: “succes through slow and patient plodding, friends among clergy, favourable for gain and for dealing with the public and lawyers. / New friends, business success, good judgment, domestic harmony.” (Fixed Stars, V. Robson).
Vlakbij, op 24+ Libra, staat ook een van de gunstigste sterren van het uitspansel: Spica. Spica is rijzend, en ocnjunct Zon en Maan. Dat imipliceert groot succes, welvaart en bescherming: “unbounded good fortune, happiness, eccesiastical preferment, unexpected honour or advancement byond native’s hopes or capacity (Spica rising) / great wealth, voluptuous propensities (with PF) / Great and lasting preferment, eminent dignity, immense wealth, great happiness to native’s parents and children, help from friends among clergy, favourable for public and legal affaires (with Sun) / Gain through inventions, success, wealth and honour from Mercury, Venus or Jupiter people (with Moon).” (op. cit.)
Dat is veelbelovend, hoe dan ook. Toch nog een kanttekening, een “...Maar...”:
exact conjunct de ascendant op 22 Libra, staat de vaste ster/nebula Foramen, die aanduider is van blindheid, niet kunnen of willen zien... “Of the nature of Saturn and Jupiter. It causes peril, dignity, piety, usefulness and acquisitiveness, and gives danger to the eyes.” (op.cit.)
Mars vraagt hier ook om aandacht, pal in het zuiden, net binnen het 10de huis, en zonet ontsnapt aan zijn Val (uit Kreeft, Leeuw binnengelopen).
Mars is heer 2 en heer 7, en verhogingsheer van 4. Financies (2), contracten (7) en ‘t Stad (4) gaan blijkbaar nog lAng zorgen voor discussie en strijd bij de Hogere Instanties (10)!

Ook nog opmerkelijk: Zon en Maan staan “at the bendings”: beide staan zo goed als exact vierkant op de as van de Maansknopen. Zon en Maan (regering, overheid en volk?) bevinden zich beide in een zeer kritische situatie, die àlle kanten uit kan gaan...
Het beloofd voor morgen en de nabije toekomst, in ieder geval.

En zoals je merkt, beste lezer, ben ik niét in staat om hier uit een voorspelling te maken. Ik hoop alleen maar vanuit de grond van mijn hart, dat de Wapperbrug er niet komt.
Wordt vervolgd!

Lesley Deckers: another update :-)

Na m'n hart uitgestort te hebben bij collega-astrologen graag nog de volgende bemerkingen bij de foute interpretatie van sommige gegevens...:

- Lesley wordt wel degelijk aangeduid door Venus heer 7; Venus in Kreeft was niet ondergedompeld, ergens onder water, maar wel degelijk een aanduiding van "ergens comfortabel": in een appartementje bij een vriending/helpster.
Venus in het 9de huis was niet Lesley in het buitenland, maar wel (vallend huis): "ver weg" (mja...), moeilijk terug te vinden. OK, ze heeft wel van alle 4 voortvluchtigen het langst uitgehouden!
Politie is wel degelijk Zon heer 10.
Maar de timing was totaal fout. Een Amerikaanse collega wees me erop dat de Maan een "overdracht van licht" realiseert tussen Venus en Zon, de Maan brengt als het ware Venus tot bij de Zon, levert Lesley uit aan de politie. Maan gaat eerst vierkant Venus staan, en daarna driehoek Zon. En Lesley werd opgepakt op de efemeristijd dat de Maan driehoek Zon kwam te staan: 11 augustus, rond 10u.
De Hemel vertelt altijd de Waarheid; de Astroloog is feilbaar...

Lesley Deckers: leeft ze nog, waar is ze?

justice
Recht en rechtspraak!
Tja, ik had wel data genoteerd om via uurhoek uit te zoeken of, en wanneer dan, Ashraf Sekkaki gevangen zou worden, maar de tijd heeft me ingehaald: Sekkaki is gisternacht in Marocco opgepakt. Ik tracht een dezer die uurhoek toch nog wel te publiceren, met "hindsight".
Krantenlectuur vanmiddag noopte mij dan toch tot de vraag: waar is Lesley, leeft ze nog? (Lesley is gangster-compaan die hielp met de ontsnapping via helicopter van de 3 gangsters waaronder Sekkaki, en is sinds het gebeuren, spoorloos).
Dit is het hemelbeeld:
Lesley Deckers alive?
"Ons" Lesley is iemand die ik niet persoonlijk ken noch mee identificeer, dus wordt zij aangeduid door heer 7: Venus.
Venus op 10° Kreeft: peregrien, "on the loose", zwervend.
Venus in huis 9: in het buitenland. Kreeft: volgens William Lilly in Christian Astrology verwijst Kreeft naar volgende gebieden: Schotland, Zeeland, Holland, Pruisen, Tunis, Algerije, Constantinopel, Venetie, Milaan, Geneve, Amsterdam, York, Maagdenberg, Wittenberg, Sint Lucas, Cadiz.
Algemeen verwijst Kreeft naar gezellige, comfortabele plaatsen, of... naar plaatsen in/onder water.
Ofwel bevindt Lesley zich dus ergens gezellig en comfortabel in het buitenland, ofwel is ze letterlijk ondergedoken (iets minder gezellig).
Alleszins is ze ver weg en moeilijk te vinden...

Omdat er in de kranten gespeculeerd werd over haar dood, maakte dat ook onderdeel uit van mijn vraag.
Huis 8 vertegenwoordigt de dood. Het feit dat heer 8 net als heer 7 Venus is, is zeker geen bevestiging, maar stemt toch tot nadenken: "Lesley" en "dood" zijn gelijk, zijn identiek in deze kaart.
Als we naar gedraaid huis 8 kijken (Lesley = huis 7; de dood vanaf daar = huis 2, het 8ste vanaf huis 7) dan wordt de dood weergegeven door Mars (heer van Scorpio op radicaal 2/gedraaid 8). Mars staat op 20 Tweelingen, terwijl Venus staat op 10 Kreeft: geen connectie, geen verbinding.
Oh... Maar... Ai... Mars op 20 Tweeling heeft natuurlijk zijn spiegelpunt (antiscion) op 10 Kreeft, exact de plek waar Venus hr 7, Lesley, staat! Dat ziet 'r niet goed uit!
Nu heeft een spiegelpunt of antiscion, specifiek een betekenis van iets "schaduw-achtigs", iets "verborgens", "heimelijk". Dat laat zich simpelweg lezen als - INDIEN Lesley dood is - haar lichaam verborgen, weggestopt is, gedumpt eventueel in waterig millieu, moeilijk traceerbaar, laat staan vindbaar.

Een gebeurlijk "bovenkomendrijven" of zichtbaar worden, moet aangeduid worden door een verbinding tussen huis 10 en Lesley (descendant, hr 7).
Huis 10 (MC): 13/32 Leeuw. Lesley: Venus 10 Kreeft, of antiscion Venus 20 Tweeling.
Twee mogelijkheden:
- Mars, als spiegelpunt van Venus hr 7 gaat sextiel krijgen van MC: 7° orb, dus 7 tijdseenheden.
- Mars, als spiegelpunt ...lalala.., gaat een sextiel maken met de Zon hr 10: ongeveer 3° orb, dus 3 tijdseenheden.
Ergo: ofwel 3 weken vanaf nu, ofwel 7 weken vanaf nu (nu= 10/8/09.
Hetzij begin september, hetzij begin oktober.
...
Only time will tell...

De Totale Zonne-eclips van 22/7/09

Op de valreep, voor morgenvroeg (4u34 onze tijd) de Maan het langst van deze hele eeuw de Zon volledig zal verduisteren, een woordje uitleg over eclipsen algemeen en deze in het bijzonder.
PBrTriomfDood
Zoals je op deze afbeelding kan zien ("De Triomf van de Dood", van Pieter Breughel), is het menens!
:-)
Ziehier de horoscoop van de eclips voor Brussel, samen met de Cancer-ingress voor België:

Be Ingress 2009-2 + SE
En hier (met dank aan Nasa-eclips site!), de landen waar de eclips zichtbaar zal zijn van India over China en Japan tot op eilanden in de Stille Oceaan:
TSE2009globe1a
Die zichtbaarheid is niet onbelangrijk, want volgens de Oude Meesters heeft een eclips enkel of vooral effect daar waar ze zichtbaar is (en zich dus boven de horizon bevindt).
Voorts heeft een eclips impact op die landen, streken, gebieden, die onder het teken vallen waarin de eclips gebeurt. In casu: Kreeft. Welke landen vallen daaronder? Schotland, Holland, Afrika, Venetie, Genua, Amsterdam, York.
En ook: in die landen waarvan de horoscoop, of de horoscoop van de leider van het land, zijn ascendant, MC, of één van de Lichten, in het eclips-teken heeft staan (hoe dichter bij de exacte graad van de eclips, hoe sterker het effect).
En als je als "privé-persoon" je Asc/MC/Zon of Maan op die graad hebt, dan weet je er ook van : - D
Als, zoals in ons geval (voor Be), de eclips onder de horizon maar al in het 1ste huis valt, dan delen we ook - zij het enigszins afgezwakt - in de gevolgen/impact.
Vaste sterren van hogere orde (hélder) op de voorlopende Hoek, bepalen mee de kwaliteit of de eigenschappen van de eclips. Voor Be is dat dus de ascendant, en die staat conjunct Sirius, de helderste ster aan de hemel, volgens Ptolemaeus van Jupiter-Mars karakter (Procyon, alfa-canis minor) staat ruim conjunct de eclipsgraad zelf). Dat geeft een joviale/martiale kwaliteit aan de effecten van deze eclips: groei, overvloed, (te) veel van alles, en hitte, ruzie, gestook, onmin, ondoordachte daden.
De effecten zullen zich zoveel jaren manifesteren, als het aantal uren dat de eclips (van begin tot einde) duurt (en da's lang, in dit geval). Omdat de eclips voor Be in het 1ste huis valt, mogen we het begin en de meest ernstige manifestaties verwachten in de maanden volgende op de 4de maand na de eclips zelf, dus vanaf eind november.
Zoals je hierboven kan zien, heeft de Kreeft-ingress voor Be een Kreeft-ascendant; what 's even more important, de Lente- of Ram-ingress (zie vroeger in deze reeks artikelen) heeft een asc-graad die vrij dicht bij de eclipsgraad valt. En ook de ascendant van Van Rompuy's inzwering (VR I), valt halverwege Kreeft. Genoeg factoren dus om in mindere mate de effecten van deze eclips te bestuderen, ook al is ze bij ons onzichtbaar...

Wat doet deze eclips? Omdat Kreeft een waterteken is, wordt het "water" en zijn bewoners, getroffen. Dus problemen voor (oceaan)vissen en andere wezens; gevaar voor navigatie, en (lange) zeereizen; rivieren drogen uit; maag- en spijsverteringsaandoeningen veroorzaken slepende ziektes, voerend tot uittering (consumption) bij de gewone man/vrouw; de oogst van granen en fruit krimpt; de kwaliteit van de lucht wordt bezwaard. Overstromingen (vooral in kustgebieden) doen zich voor.
Politiek/maatschappelijk: politieke verschuivingen, schending van verdragen en overeenkomsten, gewapende opstand en oproep tot oorlog, bedrog in hogere kringen (niet beperkt tot de politiek :- )

Het 3de decanaat van Kreeft, waarin deze eclips valt, verwijst specifiek naar het uitbreken van de "pocs" bij de bevolking van Kreeft-gevoelige landen... (de eclips is zichtbaar in enkele heel dicht bevolkte gebieden zoals noord India en zuid-china...)...

Voor zover mijn totnutoe zéér beperkte kennis over eclipsen reikt, mogen we evenwel voor Be eindigen op een positievere noot: als Jupiter de heerser over de eclips is (wegens geëxalteerd en in term op 13de ° van Kreeft), wordt alles min of meer ten goede gekeerd (al is dat met een zwak positieve Jupiter in Waterman, nauw conjunct Neptunus, een dubbeltje op zijn kant).

Ondertussen: geniet van de zomer!

Griepvaccin: een goed idee?

woman deathbed

Is het de komkommertijd? Of zit er meer achter alle heisa van deze (relatief) onschuldige griep-epidemie, meer bepaald een miljardendeal voor de farma-industrie?
Ik kon het niet nalaten deze vraag te stellen, "of het een goed idee is om dit vaccin te nemen?"
Hier is de hemelkaart:
griepvaccen
Ikzelf ben de vraagsteller en wordt dus aangeduid door de ascendant en heer 1. Ascendant op 10° Libra staat conjunct de vaste ster Vindemiatrix: "de Gezondene" (ik heb een roeping :-)
Venus heer 1 staat in het 9de huis van Hogere Kennis en zoeken naar de "Waarheid", op de Koninklijke lente-ster Aldebaran: Honor through literature, music or art, creative abilities, favorable for health and marriage. [Robson*, p.121.]
Venus heer 1 is natuurlijk ook het lichaam, en de vitaliteit.
Het vaccin, de medicatie dus of "therapie" voor de Mexicaanse griep, wordt volgens de traditionele astrologie weergegeven door huis 10 en heer 10.
In huis 10 staat Mercurius, heer 9 en 12, verbrand door de Zon. Heel toepasselijk: Mercurius' symbool is de staf met de 2 slangen er rond, hét symbool van apothekers en geneeskunde! Maar hier is duidelijk iets mis: hogere kennis (huis 9) en verborgen vijanden (huis 12) vormen een geheel en komen dus als medicatie naar buiten (in 10). Verwrongen en wellicht giftige medicatie, want verbranding door de Zon is een van de ergste afflicties die een planeet kan overkomen!
Saturnus, de algemene aanduider van wijze mensen en geleerden, weegt zwaar op de cusp van het 12de huis van verborgen vijanden: geleerden/dokters/bio-genetische ingenieurs (Saturnus in Maagd) zijn onze verborgen vijanden!
Tot zover de astro-logische ondersteuning van de komplot-theorie rondom de huidige epidemie (nee, beste kritische lezer, dit is geen "moderne" persoonlijke invulling van wat ik in de kaart wil zien, dit is wat elke astroloog die de klassieke regels toepast, uit deze uurhoek moét halen!).
Over naar de vraag zelf: "is het een goed idee om te laten vaccineren?"
Voor het antwoord hierop moeten we kijken naar de relatie tussen het medicijn (Maan heer 10) en het lijf (Venus heer 1). Niet alleen staat de Maan in conflict met het lijf door zijn oppositie met de ascendant/huis 1, maar ...vooral.. is de receptie tussen Maan en Venus heel beschrijvend: Maan in Ram ontvangt Venus in haar Vernietiging! M.a.w.: het vaccin schaadt het lichaam, bevat zoniet dodelijke dan toch deteriorerende factoren voor de gezondheid. Duidelijker kan haast niet.
En om in regel te blijven: dit is allemaal ouwe-wijven praat, bijgeloof en volksverlakkerij. Beste lezer, je mag dit niet onder ogen gekregen hebben alvorens de disclaimer bij het begin van deze site te hebben gelezen!
Dus nogmaals: bij fysiek of ander ongemak: raadpleeg uw dokter of officieel erkend therapeut!
(En: denk voor uzelf na ("keep your brains where they belong: in your head, not in the newspaper or the tv"), verzamel informatie, en blijf gezond.)
Wil je meer details over de huidige en vorige vaccin-ontwikkelingen, check "griep- en andere vaccins" op de linken-pagina. En drink een kalmerende tee voor je gaat slapen, dan.
:-)

Moet Anja Hermans naar de cel?

Bastille

Tijd om nog eens een uurhoek te publiceren. Toen ik in de krant las dat Anja Hermans, onze eigenste echte ex-terroriste, naar de cel dreigt te vliegen voor 8 maanden, als beloning voor het publiekelijk aantonen van hoe onveilig de site van Doel's kerncentrale is, vroeg ik me af of ze inderdaad naar de gevangenis moet, of via het aantekenen van beroep tegen dat vonnis, vrijspraak kan krijgen...
Hieronder de tekening (berekend voor Antwerpen, 4/3/2009, 13u07).
AnjaHermans

Twee mogelijkheden om Anja 's aanduider te bepalen:
- William Lilly schrijft in Christian Astrology Bk I, p. 151: "if a question be demanded of one absent in a general way, and the querent has no relation to the party, then the 1ste house, the lord thereof and the Moon shall signify that party;...".
Hier hebben Kreeft rijzsend, dus de Maan is aanduider volgens deze regel, en bevindt zich exact op de cusp van het 12de huis van opsluiting, gevangenis, eenzaamheid. Ja, Anja moet naar de cel. En omdat de Maan via een vierkant appliceert op Saturnus in het 4de huis van het graf en het einde van de dingen, belooft het een zware beproeving voor haar te worden...
- John Frawley, in The Horary Textbook", p. 21: "the 7th shows those of greatest significance to us; it also shows those of least. It is the house of "any old person": anyone who doesn't belong to one of the other houses..."
In dit geval moeten we Saturnus, heerser van Steenbok op 7, als aanduider van Anja nemen, en zoals hierboven al vermeld, staat die nogal ongelukkig te wezen in het 4de huis: het einde, het graf, onder de grond. Tekenend: Saturnus staat retrograde: Anja keert terug naar een vorige situatie/conditie: ze heeft in het verleden al gebromd voor haar - ondertussen stevig afgezworen - acties bij het ALF.
In dit geval is de Maan "de loop der omstandigheden"; Saturnus wordt geaspecteerd door de Maan op huis 12, de gevangenis, en dan volgt een oppositie met de Zon, vlak bij het MC, de "Powers that be". Daar komt weinig uit voort, want Zon en Saturnus "ontvangen elkaar niet": ze staan in geen enkele wederzijdse receptie.

Arme Anja. Ik hoop van harte dat ik mij vergis met deze duiding, want ik vind haar veroordeling heel onrechtvaardig (in mijn perceptie zou Anja beloond moeten worden voor het aan de kaak stellen van het gebrek aan veiligheid van de kerncentrale).

Inzwering Regering: Van Rompuy I

CoronationCharlemagne

30 december 2008, volgens verschillende media rond 17;00u, was het zover: de Inzwering van de Nieuwe Regering, onder leiding van kersvers Premier Herman Van Rompuy.
Alvorens hier over uit te weiden, sta ik graag nog even stil bij wat we schreven over Leterme I (zie aldaar):
"Venus is heer 4, en symboliseert het einde, de afloop. Venus loopt toe op Uranus, de planeet van plotse en onverwachte wendingen. Maar op 14 graden Vissen wordt Venus ingehaald door Mercurius, heer 3: linke afspraken en foute contracten of overeenkomsten gaan het leven van deze regering rekken... of: euthanaseren!"
Mercurius is natuurlijk ook, zowel natuurlijk, als door zijn heerschappij over het 3de huis: communicatie. Als je dan nu leest: foute communicatie (schending van rechtsstaat-principe, én Leterme's eigen doodsbrief - sorry, zijn communique in het parlement) en je ziet Venus-Mercurius in het 9de huis van Rechtspraak en Wetgeving... De ondergang van Leterme I wordt haast letterlijk beschreven in zijn ontstaanshoroscoop!

OK, op naar de actualiteit: de inzwering van VR I
Dit is het astrologisch beeld:
Van Rompuy I Inzwering
Hoofdteken op ascendant, Beweeglijk op MC: stabiliteit is er nog niet bij, en duurzaamheid ook niet. Er staan wel 4 planeten in een hoekhuis: Zon (volgens 5° regel), Mercurius en Jupiter in VII, en Saturnus in IV: er gebéurt hier tenminste wel wat, er is handelingsvermogen in zekere mate. Alhoewel haar aanduider een Gevallen Jupiter heer 10 in Steenbok is, heeft deze regering toch kracht om zaken te verwezenlijken (Jupiter in 7). Een lang leven is haar echter niet beschoren: niet alleen staat Jupiter op de laatste graden van Steenbok, hij wordt ook snel ingehaald door Mercurius heer 4 van het einde van de dingen. Als opvolger van Leterme I kan ook deze regering niet beschikken over sterke financies: Mars heer 11 in Verhoging, maar krachteloos in huis 6. Ziekteverzekering en volksgezondheid confisceren de staatskas.
De bevolking leeft verder in onzekerheid, angst en zorgen om schulden (Maan heer 1 in 8) en in groeiende onverschilligheid (Maan in 8-Waterman is in aversie van de ascendant). Mogelijk kan er sprake zijn van verhoogde sterfte (update 12/1/09: vooral onder vrouwelijke bevolking), en van sterke beknotting of tegenslagen met betrekking tot land- en mijnbouw, of in de bouwsector (Saturnus 4). De financiële toestand blijft bedenkelijk: het 2de huis wordt geafflicteerd door de zuidelijke maansknoop, maar de koopkracht wordt wel stilaan weer beter (Zon heer 2 in 7, volgens 5° regel).
Op de ascendant van deze horoscoop staat Sirius, de helderste ster aan de Hemel. Wat jammer dat haar invloed niet onverdeeld gunstig is... Sirius is de ster in de bek van de Grote Hond, de brute kracht die wel vanalles kan realiseren door brutaliteit en aanvalskracht, maar die sterk gedisciplineerd moet worden om geen ongelukken te veroorzaken. Groot succes mogelijk maar niet van blijvende aard.
Het gaat hier natuurlijk over de haast-voortzetting van Leterme-I...

Yves Leterme

Keizer

Zoals beloofd, gaan we even dieper in op Yves Leterme's geboortehoroscoop. Maar alvorens van start te gaan: mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor alle lezers, en zelfs voor Y. L. himself!
Hieronder nog 's de horoscoop, uitgedraaid met Mercurius:Yves Leterme
Modern astrologisch zouden we zeggen: oh, Zon in Weegschaal huis 11: een charmante, vriendelijke, bereidwillige persoon, op zoek naar evenwicht, harmonie en schoonheid, werkend vanuit idealen en principes en hogere waarden en erg sociaal (en wellicht herkennen fans deze trekken).
Klassiek astrologisch zouden we zeggen: oh, Mars heer 1 in zijn Val in Kreeft en opgesloten in huis 8 van dood, angst en zorg: de échte Yves heeft moeilijkheden om naar buiten te komen, is gefixeerd op waarden van anderen, en ontzettend gevoelig en emotioneel - zonder daar veel van te kunnen/willen tonen. Mars als principe van daadkracht en handelen laat zich niet zien (huis 8) (en zeker niet van zijn fraaiste kant: Mars in Val).
De aanduider van Yves Leterme's persoonlijkheid en wezen: Mars heer 1, een hete droge planeet, geplaatst in een koud en vochtig teken (Kreeft) en in disfunctie met de ascendant (huis 8 kan de ascendant niet "zien", geen verbinding maken of naar buiten komen): dat geeft een hele dubbele, moeilijke, onpeilbare natuur weer - aangetipt door bv Yves Desmedt en Walter Pauli in artikels in de krant "De Morgen", waarvan er een YL's persoonlijkheid verbond met het "Dr. Jekyll-Mr. Hyde" idee...
Een enorme behoefte aan erkenning, zijn en gewaardeerd, nee: geliefd worden (hr 1 in Kreeft), blijft gefrustreerd (huis 8).
Yves heeft een melancholisch temperament (koud en droog, in de Oude Terminologie): hij is een werker, een arbeider, een doorbijter, een volharder; maar heeft weinig souplesse of aanpassingsvermogen, streeft naar perfectie, is snel ontevreden, trekt zich terug in zichzelf indien gekwetst en gaat dan vanalles "doen", en ...wil controle over ALLES.
Zijn horoscoopheerser is Jupiter: hete, vochtige planeet, die mettertijd (hallo? wanneer?) wat meer evenwicht kan brengen, via visie, ideaal, optimisme, jovialiteit...
Uitdaging op persoons-niveau: noordelijke maansknoop in Virgo-10: praktisch/concreet/nuchtere aanpak van problemen, in-de-wereld. ... Herinner je je het ook? "Slechts 5 minuten politieke moed, is alles wat nodig is..." "Wie gelooft die mensen nog?" : uitspraken die dit heel sterk resoneren...
Wat houdt hem dan tegen? Wat verhindert YL?
- heer 10 Mercurius: krachteloos in 12de huis en/of overgeleverd aan geheime vijanden;
- heer 1 natuurlijk, opgesloten in 8;
- (niet zichtbaar in bovenstaande tekening, maar mentaal in te tekenen: ) Pluto op 7° Virgo conjunct MC: "macht & leiderschap = overmacht". Het "handelen in de wereld" is haast synomiem met het oproepen van confrontaties en moeilijkheden.

Not the easiest chart, baby.

Nog ff een "moderne noot" achteraan smijten:
- identiteitsbesef en zelfbeeld "besmet" met crisis en overmacht; idem dito voor manifestatie in de maatschappij (Pluto conjunct MC)
- onbewuste levensverwachting, invulling van voortbestaan: gemakkelijk is fout! Moeilijk is de leuze! Als het vlot, gaan we kapot! (Schorpioen ascendant)
- waarom makkelijk, als we het moeilijk kunnen? (heer 1 in 8)
- ... (kom de cursus volgen, hehe...)

Wie wordt de nieuwe Belgische Premier?

CoronationService

Brandend actueel! Na het middagnieuws op de radio vroeg ik me af wie de nieuwe premier gaat worden, en dus noteerde ik het uur van mijn vraag. Dit is de resulterende uurhoek:
premier nw be wie?

Nadat ik de uurhoek getekend had, stelde ik mezelf de vraag hoe ik in godsnaam de nieuwe premier hier uit moest halen; welke moest zijn aanduider zijn? De planeten dragen immers geen namen - al zeker niet van Belgische politici!
Dan maar astro-logica gevolgd.
Het premier-schap is momenteel vacant; die hoogste positie wordt aangeduid door huis 10 en zijn heerser: in dit geval Saturnus. Saturnus bevindt zich net niet perigrien op 21° Maagd, en erg verzwakt in het 6de huis van tegenslag en ziekte. Saturnus staat ook op het punt retrograde te gaan lopen (de laatste dag van het jaar keert ie om!) en dus ontzettend traag, stationnair eigenlijk: 't zit een beetje vast, dat premierschap. Strict persoonlijke opmerking: laat mij hopen dat het niet aangeeft dat Leterme terugkeert, HELP! : - )
Wie gaat er premier worden? De eerste planeet die Saturnus aspecteert en er door ontvangen wordt (welke persoon dan door die planeet aangeduid wordt is zorg voor later). Mmmm, Saturnus staat op 21° Virgo; de enige planeet die een aspect kàn gaan maken, is de Maan, en die bevindt zich wel in een bijzondere positie: Cazimi, in het hart van de Zon. In rekening nemend dat de Zon de natuurlijke aanduider van de Koning is, en de Maan in deze uurhoek heerser is van huis 5 van ambassadeurs en boodschappers, kan het niet anders dan dat deze Maan de "Koninklijke Verkenner" ex-premier Wilfried Martens symboliseert! Maan in het hart van de Zon: de verkenner is bij de Koning, en gaat daarna de boodschap/opdracht van de Koning uitdragen. Tenzij de conjunctie van de Maan met het MC zou betekenen dat Martens zelf premier wordt (wat heel twijfelachtig en uiterst onwaarschijnlijk lijkt), gaat de Maan in haar rol van bemiddelaar eerst driehoekig op Saturnus staan, en dan Mercurius vervoegen. Astrolo-technisch noemen we dit "overdracht van Licht": de Maan brengt wat Saturnus vertegenwoordigt, naar Mercurius en levert het daar af.
Dus Mercurius krijgt het premierschap.
Maar wie is Mercurius? Mercurius en Saturnus staan in wederzijdse receptie: houden van, respecteren elkaar.
Actueel hebben we eigenlijk maar 2 realistische kandidaten: kamervoorzitter Herman Van Rompuy, en oud-premier J-L Dehaene. Van HVR weten we uit de media dat hij absoluut niet uitkijkt naar deze post, terwijl JLD er wel milder tegenaan kijkt : - ) maar dan wel op korte termijn (jeweetwel: de Europese verkiezingen komen er ook aan!).
Mercurius symboliseert vaak jongere mensen (?), of astrologen (LOL), of intellectuelen (ah?), of slanke dunne mensen (aha?) of welbespraakte mensen (oh)...
Hmmm. Intellectueel en dun: HVR. Welbespraakt: HVR is nu niet direct geroemd voor zijn welbespraaktheid, alhoewel... JLD is vooral recht voor zijn raap, zegt waar het op staat of helemaal niks...
Steenbok-achtergrond voor Mercurius geeft een lemancholische natuur en daar is toch ook weer beter HVR in te herkennen dan JLD.
Beste lezertjes : - ) mijn astro-gok gaat naar Herman Van Rompuy, ondanks zijn weerstand!

Bijkomend: als ik deze uurhoek bekijk als "wint mijn partij of de tegenstander?", dan is "mijn partij" Jean-Luc (vooral omdat ie samenvallende verkiezingen wil in juni 2009) en dus aangeduid door heer 1: Mars. De "vijand" is dan Venus heer 7. Weliswaar staat Mars in Steenbok verhoogd, maar zwak in huis 9, en o o o opbotsend tegen Pluto! Venus daarentegen staat weliswaar peregrien op 22 Waterman, maar redelijk sterk in huis 11... En (there we go again) Venus staat haast exactemento conjunct Neptunus, de "offer-planeet".

Ach, ik raak er eigenlijk niet uit! 't Is helemaal niet duidelijk (yeah, what 's new, baby?)... Ik gok dan maar op HVR als nieuwe premier...

Verhofstadt III...

Kroon

Op 21 december 2007 om 10u 's ochtends, werd de interim/nood/overgangsregering "Verhofstadt III" ingezworen ten paleize van de Koning. Na veel gesukkel heeft ons landje weer een regering. Maar: geen definitieve regering. En met de duidelijke stelling of voorwaarde dat Premier Verhofstadt zich met pasen terugtrekt en het dan de beurt is van Yves Leterme, zaten we blijkbaar wel goed met onze voorspelling gepubliceerd op 7 november! (lees de conclusie van de voorlaatste publicatie: "Oh Dierbaar België."

Hier is de "geboortehoroscoop" van de interim-regering:

VerhofstadtIII
Eigenlijk is dit een "gebeurtenis"-horoscoop: de voorlopige tussen-oplossing regering legt de eed af, en wordt in deze kaart vertegenwoordigd door Saturnus heer 1. Heer 1 staat retrograde in Maagd, in huis 8: een regering "op retour" (!), en lichtjes gedebiliteerd (gehandicapt), en in beslag genomen door financies van anderen, en door angsten en onzekerheden. Dat beschrijft heel helder de bestaansreden van deze interim-regering!
Het regeren zelf gaat moeizaam verlopen: Mars heer 10 staat retro én in val in Kreeft én zwak in huis 6, met opposities naar Jupiter en Mercurius: veel weerstand en tegenkanting, verdeeldheid.
Ascendant in hoofdteken, heer 1 in beweeglijk teken: er toont zich weinig stabiliteit of duurzaamheid. Maar dat was natuurlijk ook niet de bedoeling! Het MC in Schorpioen geeft wel iets meer standvastigheid (of koppigheid), maar het volk is wel tevree: Maan in huis 4 in Stier.
Als dit een electie was (het tijdstip astrologisch bepaald om een specifiek gewenst resultaat te verkrijgen), dan is het toch - gezien de omstandigheden - min of meer geslaagd: duurzaamheid is (absoluut) niet gewild; wel doortastendheid en flexibiliteit: lopende zaken en dringende problemen oplossen is de boodschap, is de tààk van deze tussen-regering! Dus een actie-teken op de ascendant (Steenbok) en heer 1 beweeglijk (Saturnus in Maagd) voldoen zeker aan deze voorwaarden. En, Guy Verhofstadt màg niet blijven, het is een nood-situatie, na Pasen moet hij wég: wel ja: zowel Saturnus (hr 1) als Mars (hr 10) staan retrograde. En de oude heerser is terug, én hij is tegelijkertijd aan het terugtrekken. Prachtig hoe de hemel de aardse realiteit weerspiegelt...

Oh Dierbaar België...


ferdinan
wahneeeer hebwe een nief regeeeering, tatataaa tatatatataaa (denk de melodie van het BVL (Belgisch Volkslied, nationale hymne, hoe noem je dat tegenwoordig...).

Met alle formatie-gedoe van de laatste maanden (die haast surrealistisch aandoen) kan een UH ivm de regeringsformatie natuurlijk niet uitblijven.
Na de zoveelste melding van impasse met de onderhandelingen, stelde ik mezelf de vraag: wanneer gaat België een nieuwe regering hebben?
Data: 19 oktober 2007, 10;17 (zomertijd), Antwerpen.
Hier volgt de tekening:
BeWannNweRegering?
Ik ben vrager, en tegelijk "hier en nu", deez plek, het land. Dus Mars heerser van Schorpioen op de ascendant, vertegenwoordigt belgenland. Vrij toepasselijk staat Mars hier in Val in Kreeft, in het 8ste huis van angsten, fobieën en zorgen. Astrologisch onderlegde separatisten zullen het 8ste onmiddellijk associëren met de dood, wellicht.
Regering = huis 10. Penibel: zuidelijke maansknoop knal op MC, 1 graad verder staat malefic Saturnus: de (huidige) regering/beleid van het land is zwaar gehandicapt. Mercurius heer 10 staat retro in de Via Combusta in het 12de huis: onmachtig, gedebiliteerd, onvoorspelbaar verloop. Mja, plaatje klopt wel.

Maar hoe zit het de ("een" ???) nieuwe regering? Die wordt aangeduid door de heerser van het volgende teken in 10, dat is dus Venus, heerser van Weegschaal dat volgt op Maagd. Venus staat ook (reeds, LOL) in 10, maar: in Maagd in Val en nog conjunct Saturnus, heeft wel een beetje waardigheid als tripliciteitsheerser in Maagd...: momenteel toch wel ernstig gehandicapt (Saturnus, Val) maar met inherente kwaliteiten (tripl) die nog tevoorschijn moeten komen (Venus loopt weg van Saturnus).
De vraag was: wanneer...? Daar moeten we beweging voor zien in de horoscoop! Mars (wij, het land) maakt geen aspect meer met Venus (Venus als snellere planeet loopt weg van Mars).
De Maan (flow of events, the people) is leeglopend - afgezien van een dringend vierkant met de Zon, heer van niks (Leeuw is onderschept in 9). Beide lichten staan op cusp van beweeglijk huis: beweging, verandering, onstabiel (jaaaaah, dat weten we al wel ).
Voor de rest: "er gebeurt niks", "begraaf je dromen, liquideer je angsten").

Let's take a closer look at Venus: Venus staat op 9°26 Maagd in Val, maar komt vanaf 13°00 in eigen Term: 4,5 graad, dus 4,5 tijdseenheden te gaan voor er enige meerwaarde komt in termen van regering... Venus moet nog 4,5° afleggen om in eigen term terecht te komen...
Ergo: 4,5 tijdseenheden: weken of maanden ?!? In het beste geval: ergens tussen 19 en 25 november hebben we een nieuwe regering; in het slechtse geval: we moeten wachten tot maart/april voor een nieuwe regering... (?!?)

...

Watch this space for news about Belgium's political destiny!

(we plannen een paar artikels pure Mundaan-astrologische duiding voor "La Belgique")

Boef ontsnapt!

3libera2

Voor de 4de keer doet 'ie het: ontsnappen uit een gevangenis, en ditmaal uit de modernste, en best beveiligde van gansch België... :-)
De heer N. Ben Allal moest zondagavond met een helicopter opgepikt worden in de gevangenis van Ittre om opnieuw de vrijheid te kunnen celebreren, en dus pikten companen een hefschroevertje, en landden om 18u30 op de binnenkoer van de gevangenis, om B.A. een lift te geven. Over-enthousiaste collega-gedetineerden wilden persé mee en deden de helicopter crashen, waarop B.A. en compaan een paar cipiers gijzelden en via de voordeur ontsnapten (en notabene een auto van de politie als vluchtwagen gebruikten!).
Bekend tijdstip: 18u30, 28/10/07. Hier volgt de Event- of Gebeurtenis-horoscoop:
Ben Allal ontsnapt
Aangezien dit een "Event" is, wordt de landing van de helicopter die BA moest wegvoeren, weergegeven door de asc en heer 1. Tweelingen-asc: er is meer dan 1 persoon bij betrokken. Mercurius hr 1 in 6: pech, shit happens; Mercurius retrograde: de ontsnapping met de heli mislukt...
Maar welke planeet duidt BA aan? Klassieke regel: de Maan heerst over alle verloren/verdwaalde objecten, al dan niet bezield; alternatief is hr 7, of peregriene planeet in hoekhuis. En hier hebben we de Maan, die peregrien in het 1ste huis staat. Bingo: de Maan in 1 is natuurlijk waarom het te doen was, bij deze gebeurtenis!
---
alvorens ik dit astrologisch verder kon uitwerken, heeft de actualiteit mijn pogingen om te bepalen of, en indien ja, wanneer BA terug gevat zou worden, achterhaald!
Nauwelijks 48u na zijn ontsnapping is BA bij een overval in Den Haag geklist!
Dat maakt het boeiend om met "hindsight" te zoeken waar en op welke manier de horoscoop het antwoord bevat!
---
Meestal wordt (in uurhoekastrologie) tijd berekent in functie van een aantal booggraden, dat een planeet moet afleggen om een aspect vol te maken, een huis in te lopen, een teken te verlaten enz. Dat wil zeggen dat "48 uren" niet als tijdmaat gebruikt kan worden (een teken bevat immers maar 30 graden!). Maar 48 uren zijn natuurlijk hetzelfde als 2 graden. Maar de Maan moet iets meer dan 7 graden stijgen (in primaire beweging) om op de ascendant "boven water te komen". Misschien dat BA pas na een week terug in een Belgische gevangenis zit?
Als de Maan 2 graden opschuift vormt haar spiegelpunt of antiscion op bijna 17 graden Kreeft, een oppositie met cusp 9 (het buitenland). Beschrijvend, maar dan vooral achteraf!
Maar mooi wordt het pas als we naar de transits of de actuele planeetbeweging van 2 dagen later kijken: op 30 oktober om iets na 20u, maakt de Maan namelijk een exacte conjunctie met Mars. En Mars is in de horoscoop heer van 12, o.a.: gevangenissen, opsluiting, zelf-sabotage. Dus BA (Maan) kan zijn ding niet laten, pleegt agressie (Mars) en valt daardoor gelijk terug in handen van politie (Mars heer 12)!